Γενικοί όροι

Για τις επιβάτες αεροπορικών μεταφορών και τις σχέσεις μαζί τους

Οι παρόντες Γενικοί όροι συνιστούν συμφωνία μεταξύ σας /ως καταναλωτή/πελάτη/ και της „CLAIMHELP“ EOOD /καλούμενης εφεξής ClaimHelp ή η Εταιρεία/.

1: Ορισμοί

1.1. „Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004“: Κανονισμός (ЕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τις 11 Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με τη θέσπιση γενικών κανόνων αποζημίωσης και βοήθειας των επιβάτων σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης πτήσεων.

1.2. „Αεροπορική εταιρεία“: Ο αερομεταφορέας που μεταφέρει επιβάτες αεροπορικώς.

1.3. „ClaimHelp“: „Κλέϊμχελπ“ Μ.Ε.Π.Ε. είναι μία εταιρεία καταχωρημένη στη Βουλγαρία, εδρεύουσα στη Σόφια,  «Μάϊσκι ντεν» 26, διαμέρισμα 50.

1.4. „Η Σύμβαση“: Η συμφωνία μεταξύ της ClaimHelp και του Πελάτη, με βάση την έγκριση εκ μέρους του των παρόντων Γενικών όρων.

1.5. „Αξίωση“: Είναι κάθε αγωγή/απαίτηση/ κατά της αεροπορικής εταιρείας – μεταφορέα για χρηματική αποζημίωση επιβάτη, με βάση το Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004.

1.6. „Ο Πελάτης“: Κάθε φυσικό και/ή νομικό πρόσωπο, αντιπρόσωπος/-οι/ αυτού και/ή κληρονόμος/-οι/ που προβάλλει/-ουν/ την αξίωση και παρέχει/-ουν/ τη συγκατάθεσή του/ς/ μέσω εξουσιοδότησης και κατόπιν έγκρισης των παρόντων Γενικών όρων, να εκπροσωπείται /εκπροσωπούνται/ από την ClaimHelp ενώπιον την σχετικής αεροπορικής εταιρείας.

1.7. „Πληρεξούσιο“: Έγγραφο με το οποίο ο πελάτης παρέχει τη συγκατάθεσή του και δίνει στην ClaimHelp την εξουσία να τον εκπροσωπεί και να προβεί για λογαριασμό του στις απαραίτητες ενέργειες.

1.8. „Δικαστική υπόθεση“: Σύνολο των προσκομισμένων από τον πελάτη πληροφοριών και εγγράφων, που χρειάζονται στη ClaimHelp για κατάθεση αγωγής στο Δικαστήριο εκ μέρους του.

2: Γενικοί όροι:

2.1. Αυτοί οι γενική όροι προσαρτώνται σε κάθε σύμβαση μεταξύ της ClaimHelp και του Πελάτη και είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2.2. Η ClaimHelp διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τροποποιήσεις στους παρόντες Γενικούς όρους.

2.3. Υπό τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης η ClaimHelp χρησιμοποιεί Δικηγόρος/ δικηγορικό γραφείο και/ή τρίτο/-ους/ οι παρόντες Γενικοί όροι εφαρμόζονται και σε σχέση με τους συνεργάτες αυτούς ή για τους τρίτους.

3: Σύμβαση και διαδικασία:

3.1. Όλες οι προσφορές δεν οδηγούν σε δέσμευση και έπεται να αποδεχθούν ως πρόσκληση σύναψης σύμβασης, εκτός εάν η ClaimHelp προβλέπει άλλο. Με την συμπλήρωση και υποβολή των στοιχειών στην ιστοσελίδα μας www.claimhelp.eu και συμφωνώντας με τους παρόντες Γενικούς όρους, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να προχωρήσει για λογαριασμό του στην υποβολή αίτησης αποζημίωσης κατά ορισμένου αεροφορέα, σε σχέση με καθυστέρηση, ματαίωση πτήσης ή άρνηση επιβίβασης.

3.2. Η πολιτική εμπιστευτικότητας της εταιρείας αποτελεί μέρος της σύμβασης και των Γενικών διατάξεων. Αυτή βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας  www.claimhelp.eu, στο τμήμα Νομικών πληροφοριών. Με την σύναψη της Σύμβασης και την υπογραφή του Πληρεξουσίου θεωρείται ότι ο Πελάτης έλαβε γνώση των όρων αυτής  και δηλώνει ότι τους αποδέχεται.

3.3. Η ClaimHelp έχει δικαίωμα να αρνηθεί να αναλάβει μία συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία ο πελάτης υπέβαλε πρόταση για σύναψη σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας www.claimhelp.eu.

3.4. Η Σύμβαση υφίσταται μόνο σε περίπτωση επιβεβαίωσης αυτής από την ClaimHelp με έγγραφη μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ή όταν η ClaimHelp αρχίσει να επεξεργάζεται τα χαρτιά σας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή περιστάσεων που εκφεύγουν του ελέγχου της  ClaimHelp η εταιρεία δεν θα οφείλει να εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι στον Πελάτη. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρας βίας η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ClaimHelp αναστέλλεται.

3.5. Καταρτίζοντας σύμβαση με την ClaimHelp ο Πελάτης δηλώνει, ότι δεν θα προβάλλει προσωπικά  την αξίωσή του εναντίον του αερομεταφορέα, ούτε θα εξουσιοδοτήσει τρίτους για τον σκοπό αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση εκ μέρους της ClaimHelp.

3.6. Υπογράφοντας σύμβαση με την ClaimHelp ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι αυτός/αυτή έχει το δικαίωμα υπογραφής της σύμβασης αυτής  και/ή παροχής εγγράφων, πληροφοριών και στοιχειών εξ ονόματος άλλων επιβατών (συμπεριλαμβανομένου και ανήλικων) που είναι μέρος ορισμένης κράτησης, για το οποίο ο Πελάτης έχει λάβει τη συγκατάθεσή τους ή αυτή των γονέων τους ή ότι ο ίδιος ο Πελάτης είναι γονέας (κηδεμόνας) του ανήλικου. Σε περίπτωση παροχής εσφαλμένων πληροφοριών ή απόπειρα απάτης (π.χ. πλαστής υπογραφής, παροχής παραπλανητικών τραπεζικών στοιχειών και/ή άλλων πληροφοριών) η ClaimHelp επιφυλάσσεται να απαιτήσει επιπρόσθετα έγγραφα ή να καταγγέλλει τη Σύμβαση χωρίς προειδοποίηση. Εάν αυτή έχει λήξει σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την ClaimHelp παροχή υπηρεσιών ή αποζημίωσης.

3.7. Η Σύμβαση και τα υποβεβλημένα έγγραφα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά από την ClaimHelp από τη στιγμή της αποδοχής της αξιωσης. Μόνο η ClaimHelp έχει πρόσβαση στα έγγραφα, εκτός εάν στις παρούσες Γενικές διατάξεις αναφέρεται άλλο.

3.8. Μετά την λήψη όλων των δεδομένων και εγγράφων η ClaimHelp αξιολογεί την εγκυρότητα της σχετικής αξίωσης και ενημερώνει τον πελάτη, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  για το αποτέλεσμα, τις επακόλουθες πράξεις και τον αριθμό αναφοράς της αξίωσής του.

3.9. Μετά από την αποδοχή της αξίωσης η ClaimHelp υποβάλλει γραπτή καταγγελία στην σχετική αεροπορική εταιρεία και πραγματοποιεί την παρά πέρα επικοινωνία με τον αερομεταφορέα. Με την παροχή υπογεγραμένης εξουσιοδότησης ο πελάτης παρέχει ρητά την συγκατάθεσή του να εκπροσωπείται από την ClaimHelp και εγγυάται ότι δεν θα προσπαθήσει με κανένα τρόπο να επικοινωνήσει με την αεροπορική εταιρία σε σχέση με την προβληματική του/της πτήση..

3.10. Εάν είναι απαραίτητο η ClaimHelp θα προετοιμάσει και κινήσει διαδικασία άσκησης αγωγής, με σκοπό την ικανοποίηση της αξίωσης  του πελάτη. Εάν ο πελάτης αρνείται να προβεί σε τέτοιες ενέργειες, η σύμβαση παύει να ισχύει από την στιγμή υποβολής της γραπτής άρνησης.

3.11. Κατόπιν παροχής εξουσιοδότησης εκ μέρους του Πελάτη η ClaimHelp μπορεί να αναθέτει για λογαριασμό του Πελάτη νομικές ενέργειες σε δικηγόρο ή δικηγορικό γραφείο. Σε περίπτωση κίνησης δικαστικής διαδικασίας διάδικος στην οποία καθίσταται ο Πελάτης, μέσω νομικού συνεργάτη της ClaimHelp, οι δαπάνες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καλύπτονται από τον Πελάτη ή από την ClaimHelp εξ ονόματος και για τον λογαριασμό αυτού. Αυτές οι δαπάνες επιστρέφονται στην ClaimHelp μετά από την ευδοκίμηση της αγωγής του Πελάτη, μέσω συνυπολογισμού αυτών από το ποσό που θα καταβάλει ο αερομεταφορέας – οφειλέτης.

4: Προμήθεια και πληρωμή:

4.1. ClaimHelp λαμβάνει προμήθεια μόνο εάν ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία της αξίωσης δηλαδή μετά από την εξασφάλιση της οφειλόμενης αποζημίωσης.

4.2. H ClaimHelp δεν απαιτεί την καταβολή οποιωνδήποτε τελών ή προμηθειών, εάν ο πελάτης δεν έχει  λάβει καμία αποζημίωση σε σχέση με την αξίωση που προέβαλε έναντι της  αεροπορικής εταιρείας.

4.3. Η προμήθεια της ClaimHelp ορίζεται σε 25 % της συνολικής αποζημίωσης που οφείλεται σε κάθε επιβάτη, σε σχέση με καθεμία αξίωση για την οποία διεκδικεί αποζημίωση αναφορικά με καθυστερημένη ή ματαιωμένη πτήση ή άρνηση επιβίβασης. Κατόπιν αίτησης του Πελάτη η ClaimHelp μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τις προμήθειες  των τραπεζών σχετικά με τις υπηρεσίες αυτών.  Σε περίπτωση που ο πελάτης κατευθύνθηκε από τουριστικό γραφείο ή άλλο συνεργάτη ή η διεκπεραίωση της απαίτησης διενεργείται από τέτοιο συνεργάτη της ClaimHelp, τότε παρακρατείται επιπρόσθετα προμήθεια ύψους 25 ευρώ.

4.4. Ο πελάτης συμφωνεί άνευ όρων όπως η ClaimHelp παρακρατήσει την οφειλόμενη σε συτή προμήθεια από το σύνολοντων αποζημιώσεων που θα εξοφληθούν από τον αερομεταφορέα κατόπιν απαίτησης αυτής.

4.5. Σε περίπτωση ότι η διαφορά θα επιλυθεί από το δικαστήριο και σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση ο πελάτης λαμβάνει μόνο ένα μέρος της απαιτούμενης αποζημίωσης, η ClaimHelp παρακρατεί προμήθεια μόνο από το χρηματικό ποσό που επιδικάστηκε.

4.6. Σύμφωνα με το πληρεξούσιο που ο πελάτης παρέχει στην ClaimHelp και δηλώνοντας ότι αποδέχεται τους Γενικούς όρους του παρόντος, η εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει το ποσό της προσυμφωνημένης προμήθειας  από το ποσό της αποζημίωσης πριν εμβάσει το υπόλοιπο μέρος αυτού στο λογαριασμό του πελάτη.

4.7. Στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα μετά από την λήψη της αποζημίωσης και την παρακράτηση της προμήθειας η ClaimHelp υποχρεώνεται να εμβάσει το υπόλοιπο ποσό της αποζημίωσης. Οποιαδήποτε τραπεζικά τέλη και άλλες χρεώσεις σε σχέση με το έμβασμα βαρύνουν τον πελάτη.

4.8. Όταν η ClaimHelp έχει εξοφλήσει στον Πελάτη την οφειλόμενη αποζημίωση για την συγκεκριμένη πτήση ανάλογα με τις παρεχόμενες από αυτόν πληροφορίες η ClaimHelp δεν υπέχει ευθύνη για τις ενέργειες του Πελάτη, π.χ. παροχή εσφαλμένων στοιχειών τραπεζικού λογαριασμού, ταχυδρομικής διεύθυνσης κ.α. που οδήγησε στην εξόφληση της οφειλόμενης αποζημίωσης σε λάθος παραλήπτη. Εάν τυχόν η οφειλόμενη αποζημίωση έχει εξοφληθεί με την υπαιτιότητα του Πελάτη σε λάθος παραλήπτη η ClaimHelp δεν έχει την υποχρέωση να εξοφλήσει εκ νέου το ποσό.

4.9 Σε περίπτωση που λόγω αμέλειας ή για άλλους λόγους ο Πελάτης παρέχει αναληθές ή ελλιπείς πληροφορίες,  το οποίο δυσκολεύει το έμβασμα μέσω e-banking με αποτέλεσμα να επιβληθεί η ClaimHelp να ξαναστείλει το προσυμφωνημένο μέρος της αποζημίωσης, ο Πελάτης θα οφείλει στην  ClaimHelp επιπλέον αμοιβή για την επαναποστολή που ορίζεται σε 50 ευρώ. Κατόπιν αιτήματος του πελάτη η ClaimHelp μπορεί να στείλει τιμολόγιο σε ψηφιακή μορφή.

5: Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πελάτη:

5.1. Ο πελάτης έχει ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα της εταιρείας – www.claimhelp.eu και τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλει πρόταση για υπογραφή σύμβασης με την ClaimHelp και για παροχή βοήθειας εκ μέρους αυτής .

5.2. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να απαιτεί και λαμβάνει πληροφορίες από την ClaimHelp αναφορικά με την  εξέλιξη της αξίωσης, την κίνηση αυτής ή να παραλαμβάνει αντίγραφα  των προσκομισμένων από αυτόν εγγράφων, σε σχέση με την προβαλλόμενη αξίωση για εξόφληση αποζημίωσης.

5.3. Ο πελάτης οφείλει να συμβάλλει στην  επίτευξη της αξίωσης,  παρέχοντας αξιόπιστες πληροφορίες και έγγραφα. Σε περίπτωση ότι ο οφειλέτης πληρώσει χρηματικό αντιστάθμισμα απευθείας στον πελάτη ή εκδηλώσει πρόθεση να κάνει αυτό, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει την ClaimHelp όσο το δυνατό συντομότερα, καθώς μετά την παροχή του αντισταθμίσματος από την αεροπορική εταιρεία αυτός υποχρεούται να πληρώσει στην ClaimHelp, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την παραλαβή αυτού, την οφειλόμενη προμήθεια σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς όρους. Σε κάθε περίπτωσυη ο πελάτης πρέπει να συνεργάζεται πλήρως  με σκοπό της επιτυχώς εξασφάλιση της αξίωσης.

5.4. Ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα να  αναθέτει σε τρίτους ή να προχωρήσει μόνος του σε διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών (αποζημίωσης) σε σχέση με αξίωση/αξιώσεις για την οποία/τις οποίες έ4χει δώσει εκπροσωπευτική εξουσία στην ClaimHelp. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να αναλάβει τέτοια διαδικασία κατά του αερομεταφορέα, αυτός/αυτή οφείλει να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του στην ClaimHelp και να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες κατόπιν παροχής της  ρητής συναίνεσης της εταιρείας.

5.5. Ο πελάτης οφείλει  να δώσει σωστό αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο να του μεταφερεθεί το ποσό της αποζημίωσης μετά από την παρακράτηση της προμήθειας της ClaimHelp. Αυτός πρέπει να κάνει αυτό στο πλαίσιο πέντε εργασίμων ημερών από την λήψη μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5.6. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να αρνηθεί τις υπηρεσίες της ClaimHelp. Οι προϋποθέσεις άρνησης προσδιορίζονται στο άρθ. 5.8. των παρόντων Γενικών όρων.

5.7. Με κλικ στο πλήκτρο „Παρέχω τη συγκατάθεσή μου όπως η ClaimHelp υποβάλει την αξίωση για λογαριασμό μου“ κατά τη στιγμή υποβολής του αιτήματός σας μέσω της ιστοσελίδας της www.claimhelp.eu, ο πελάτης αποδέχεται τους παρόντες Γενικούς όρους και συμφωνεί με αυτούς. Αυτός/ αυτή δεσμεύεται με τους παρόντες και  είναι υποχρεωμένος/-η να τηρεί αυτούς.

5.8. Κάθε πελάτης που συνάπτει σύμβαση με την ClaimHelp μπορεί να ασκήσει δικαίωμα καταγγελίας αυτής στα πλαίσια 14 ημερών μετά από την υπογραφή της. Η διάλυση της σύμβασης έπεται να γίνει με γραπτή ειδοποίηση προς την ClaimHelp, μέσω e-mail ή επιστολής με ελεύθερο κείμενο.

5.9. Ο Πελάτης δεν μπορεί να προβεί στην καταγγελία της καταρτισμένης σύμβασης, εάν η απαίτηση έγινε δεκτή από τον οφειλέτη αερομεταφορέα, δηλαδή η ClaimHelp έχει ολοκληρώσει επιτυχών τη διαδικασία πριν την ημέρα της αίτησης διάλυσης της σύμβασης εκ μέρους του πελάτη.

6: Ποινικές ρήτρες

6.1. Σε περίπτωση όταν ο πελάτης δεν εκπληρώσει την υποχρέωση που προκύπτρι από το άρθ. 5.3. των παρόντων Γενικών όρων και μετά την λήξη της προσδιορισμένης σε αυτό προθεσμία, αυτός οφείλει στη ClaimHelp προμήθεια όπως προβλέπεται στο άρθ.4.3. με τόκο 5% πάνω στο ποσό της αποζημίωσης.

7: Προστασία των προσωπικών δεδωμένων:

7.1. Η ClaimHelp θα χρησιμοποιεί τα παρεχόμενα από τον πελάτη προσωπικά δεδομένα μόνο για τον σκοπό της σύμβασης. Η ClaimHelp θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις που αφορούν την εμπιστευτικότητα και/ή με την κείμενη νομοθεσία που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων.

7.2. Μόνο κατόπιν συναίνεσης του πελάτη η ClaimHelp θα έχει δικαίωμα αποκάλυψης των προσωπικών δεδομένων ενώπιον τρίτων, σε περίπτωση ότι αυτό χρειάζεται για την επίτευξη του σκοπού του αιτήματος.

7.3. Εφόσον ο Πελάτης δεν έχει παράσχει στη ClaimHelp τη ρητή του συγκατάθεση να επεξεργάζεται τα παρεχόμενα από αυτόν/από αυτή προσωπικά δεδομένα (δηλαδή ονοματεπώνυμο, Προσωπικό Κωδικό ταυτοποίησης, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, τόπος και χώρα διαμονής, στοιχεία όπως στο διαβατήριο, στοιχεία της πτήσης, τραπεζικά στοιχεία και το email), η ClaimHelp διενεργεί αυτό με βάση εκπλήρωση προσυμβατικών ή συμβατικών υποχρεώσεων και με βάση νόμιμο συμφέρον της εταιρείας, εφόσον αυτό δεν προσβάλλει τα συμφέροντα ή τα βασικά δικαιώματα και ελευθερίες του Πελάτη.

8: Εφαρμοστέα νομοθεσία

8.1. Όλες οι συμβάσεις καταρτιζόμενες με την ClaimHelp, ανεξάρτητα από αυτό που βρίσκεται ο πελάτης, θα ρυθμίζονται από τη νομθεσία της Βουλγαρίας.

8.2.Οι διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών διευθετούνται μέσα σε πνεύμα συνεννόησης και καλής θέλησης. Εάν δεν επιτευχθεί συναίνεση, όλες οι ανεπίλυτες διαφορές μεταξύ των δύο μερών που τυχόν θα ανακύψουν, θα επιλύονται με ένδικα μέσα από το αρμόδιο δικαστήριο της Σόφιας.

8.3. Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των κειµένων, υπερισχύει το κείµενο στη βουλγαρική γλώσσα.

Γενικοί όροι: 01 Αύγουστος 2018