Општи услови

за патниците со воздушен превоз и  заемните односи со нив

Овие Општи услови претставуваат договор помеѓу Вас /како корисник/ клиент / и “КЛЕЈМХЕЛП” ДООЕЛ / во понатамошниот текст: ClaimHelp или Компанијата /.

1: Дефиниции

1.1. „Регулатива (ЕЗ) 261/2004“: Регулатива (ЕЗ) 261/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 11 февруари 2004 година за утврдување на општи правила за обесштетување и помош на патниците во случај на забранет влез во авионот и откажување или големо доцнење на летовите.

1.2. „Авиокомпанија“: Превозник кој извршува воздушен превоз на патници.

1.3. „ClaimHelp“: “КЛЕЈМХЕЛП” ДООЕЛ е друштво регистрирано во Бугарија со адреса: гр.Софија, ул. „Мајски ден“ 26, ап.50.

1.4. „Договор“: Договор постигнат помеѓу ClaimHelp и Клиентот врз основа на неговата согласност со овие Општи услови.

1.5. „Барање“: Тоа е секоја покрената жалба од патник против авиокомпанијата – превозник, за добивање на парично обесштетување, врз основа на Регулативата (ЕЗ) 261/2004.

1.6. „Клиент“: Секое физичко и/или правно лице, негов/нејзин претставник/ци/ и/или наследник/ци/, што го покренале  барањето и по прифаќањето на овие Општи услови дале   согласност преку ополномоштување  да бидат застапувани од ClaimHelp пред соодветната авиокомпанија.

1.7. „Полномошно“: Документ со кој клиентот се согласува и дава овластување на ClaimHelp за вршење на потребните дејства во негово име.

1.8. „Судска постапка“: збир од обезбедените од клиентот информации и документи, потребни на ClaimHelp за поднесување на жалба во судот во негово име.

2: Општи услови:

2.1. Овие Општи услови се применуваат и се составен дел на секој договор помеѓу ClaimHelp и клиентот.

2.2. ClaimHelp го задржува правото да прави промени во овие Општи услови.

2.3. Доколку ClaimHelp при извршувањето на договорот користи Адвокат/ адвокатско друштво и/или трета/и/ страна/и /, овие Општи услови се однесуваат и на овие партнери или трети страни.

3: Договор и постапка:

3.1. Сите понуди се без обврска и треба да бидат прифатени како покана за склучување на договор освен ако ClaimHelp не предвидува поинаку. Со пополнување и поднесување на информациите на нашиот сајт www.claimhelp.eu и согласувајќи се со овие Општи услови, клиентот ја  ополномоштува компанијата да преземе дејства во негово име по барањето за обесштетување,  против одреден воздушен превозник во врска со задоцнување, откажување на лет или забранет влез  во авионот.

3.2. Политиката на поверливост на фирмата е дел од споразумот и Општите услови. Со неја можете да се запознаете на нашата страница www.claimhelp.eu во разделот Правни информации. По склучување на Споразумот и потпишување на полнмошно ќе се смета дека е Клиентот известен за условите и изјавува дека ги прифаќа.

3.3. ClaimHelp има право  да не прифати одреден случај за кој клиентот предложил склучување на договор преку сајтот www.claimhelp.eu.

3.4. Договорот е остварен само во случај ако  ClaimHelp потврди во писмена форма преку е-пошта или на каков и да е друг начин, или кога ClaimHelp ќе  започне да ги обработува Вашите документи. Во случај на виша сила или околности вон контролата на ClaimHelp компанијата нема да биде задолжена да ги исполнува кои било задолженија кон Клиентот. Во раздобјето на делување на вишата сила исполнувањето на задолженијата на ClaimHelp ќе мирува.

3.5. Склучувајќи договор со ClaimHelp клиентот изјавува дека нема да го поднесе барањето лично кон соодветниот воздушен превозник, ниту ќе ополномошти трета страна  за тоа без претходна писмена согласност од страна на ClaimHelp.

3.6. По склучување на споразумот со ClaimHelp Клиентот изјавува и гарантира дека он/она има право да го склучува овој споразум и/или да ја доставува документација, информација и податоци во име на останатите патници (вклучувајќи ги малолетни и/или неполнолетни дечиња), коишто се дел од одредена резервација, за што Клиентот ја добил нивната согласност или таа на нивните родители, или е самиот Клиент родител (старател/застапник) на детето. Во случај на погрешно доставена информација или обид за измамување (напр. фалсификуван потпис, банковни детајли и/или друга информација) ClaimHelp го зачувува правото да побара дополнителни документи или да го раскине Споразумот без отказен рок. Доколку е истиот раскинат во соодветствие со овој параграф, Клиентот нема право да бара од ClaimHelp доставување на услуги или одштета.

3.7. Договорот и приложените документи се чуваат во електронска  форма од страна на ClaimHelp од моментот на приемот на барањето. Само ClaimHelp има пристап до документите, освен ако не е поинаку наведено во овие Општи услови.

3.8. По приемот на сите податоци и документи, ClaimHelp ја проценува валидноста на соодветното барање и го известува клиентот по е-пошта за резултатот, наредните дејства и  референтниот број на неговото барање.

3.9. По приемот на барањето, ClaimHelp поднесува писмена жалба до соодветната авиокомпанија и остварува понатамошна комуникација со воздушниот превозник. Со обезбедувањето на  потпишано полномошно, клиентот безусловно се согласува да биде застапуван од ClaimHelp и гарантира дека нема да се обидува на каков било начин да стапува во контакт со авиокомпанијата во врска со проблематичниот лет.

3.10. Доколку е потребно, ClaimHelp ќе подготви и иницира постапка за покренување на судска жалба за задоволување на барањето на клиентот. Доколку клиентот не прифати да бидат преземени такви дејства, договорот престанува да важи, сметано од времето на поднесеното писмено откажување.

3.11. По овластување од Клиентот ClaimHelp може во име на Клиентот да му наредува правни дејствија на адвокат или адвокатско друштво. Во случај кога преку правен партнер на ClaimHelp ќе се покрене судска постапка во која е Клиентот странка, настанатите трошоци во текот на постапката се покриваат од Клиентот или во негово име и за негова сметка од ClaimHelp. Тие трошоци ќе му се вратат на ClaimHelp по задоволување судското барање на Клиентот со намалување на извршената уплата од воздушниот превозник – должник.

4: Провизија и плаќање:

4.1. ClaimHelp добива провизија само во случај на позитивен резултат за барањето, т.е. по обезбедување на соодветното обесштетување.

4.2. ClaimHelp не бара плаќање на било какви такси или провизии ако клиентот не добие никакво обесштетување во врска со поднесеното барање од него/неа против авиокомпанијата.

4.3. Провизијата за ClaimHelp е 25% од вкупното обесштетување што се должи на секој патник, во  однос на секое барање со кое бара обесштетување за задоцнет или откажан лет, како и во случај на забранет влез во авионот. На барање од Клиентот ClaimHelp може да ги достави податоци за големината на соодветните надоместоци на име банкарски услуги. Додека клиентот е насочен од страна на туристичка агенција или од друг партнер или неговото барање го обработува таков партнер на ClaimHelp, ќе се наплати дополнителна управна такса во износ од 25 евро.

4.4. Клиентот безусловно се согласува ClaimHelp соодветната провизија што ѝ следува на компанијата да ја  одземе  од сите  обесштетувања  исплатени од воздушниот превозник на неговото барање/а.

4.5. Во случај спорот да се реши во судска постапка и според одлуката на судот клиентот добие само дел од бараното обесштетување, ClaimHelp задржува провизија само од пресудениот износ од судот.

4.6. Според  полномошното што клиентот го дава на ClaimHelp изјавувајќи дека ги прифаќа овие Општи услови, компанијата има право да ја земе договорената провизија од износот на обесштетувањето пред да изврши трансфер на  остатанатиот дел на сметката на клиентот.

4.7. Во најкус можен рок по приемот на обесштетувањето и по одземањето на провизијата, ClaimHelp се обврзува да изврши трансфер на остатокот од износот на обесштетувањето. Сите банкарски и други такси за трансфер ги сносува клиентот.

4.8. Кога согласно доставената информација од Клиентот ClaimHelp му ја плати на Клиентот должната одштета за конкретниот лет, ClaimHelp не ја снесува одговорност за дејствија на Клиентот, како например: доставување погрешна информација за банковна сметка, погрешна адреса и др., коишто довеле до плаќање на должната одштета на погрешен примател. Доколку по вина на Клиентот должната одштета му биде платена на погрешен примател, ClaimHelp не е должен повторно да го плати износот.

4.9 Додека Клиентот по грешка или од други причини ги достави згрешени или непотполни податоци со што ќе ја оневозможи банкарската дознака, заради што е потребно ClaimHelp повторно да ја врши дознака на делот од надоместокот, Клиентот ќе му ја должи на СlaimHelp дополнителна награда за повторна дознака во износ од 50 евро. По желба на Клиентот ClaimHelp може да му го достави електронски рачун на мејл.

5: Права и обврски на клиентот:

5.1. Клиентот има слободен пристап до сајтот на компанијата www.claimhelp.eu и има можност во секое време да упатува предлог за  склучување на договор и соработка со ClaimHelp.

5.2. Клиентот има право да бара и добива информации од ClaimHelp за текот и состојбата на своето барање или да добива  копии од документи што ги приложил во врска со заведеното барање за исплаќање на обесштетување.

5.3. Клиентот се обврзува да соработува за успешното реализирање на барањето, обезбедувајќи  веродостојни податоци, информации и документи. Во случај  должникот  да плати финансиска компензација директно на клиентот или најави дека има намера да го стори тоа, клиентот е должен да го информира ClaimHelp најбрзо што може,  а при добивање на компензација од авиокомпанијата тој се обврзува да  ѝ ја исплати на ClaimHelp провизијата што ја должи според овие Општи услови во рок од пет дена од денот на приемот. Во секој еден случај, клиентот мора целосно да соработува за да се обезбеди успешно решавање на барањето.

5.4. Клиентот нема право да овластува  трети лица или сам да презема постапка за наплата на обесштетувањето што му следува, по барање/а за кое/кои ја овластил ClaimHelp. Ако клиентот има желба да преземе таква постапка против воздушниот превозник, тој/таа е должен да ја извести за тоа ClaimHelp и да ги изврши тие дејства по безусловната согласност на компанијата.

5.5. Клиентот е должен да обезбеди точен број на банкарска сметка на која да биде извршен трансфер на износот што му следува од обесштетувањето, по одземањето на провизија за ClaimHelp. Тој  мора да го стори тоа во рок од пет работни дена по приемот на известување преку е-пошта.

5.6. Клиентот има право да се откаже од услугите на ClaimHelp. Условите за откажување се опишани во точка 5.8. од овие Општи услови.

5.7. Со одбележување на полето „Давам согласност ClaimHelp да го обработи барањето во мое име“ во моментот на поднесување на барањето преку сајтот www.claimhelp.eu, клиентот прифаќа и се согласува со овие општи услови. Тој/таа е обврзан/а со истите и е должен да се придржува кон нив.

5.8. Секој клиент што склучил договор со ClaimHelp, има право да се откаже од него во рок од 14 дена по склучувањето. Престанокот треба да биде извршен во писмена форма до ClaimHelp преку е-пошта или писмо во слободен текст.

5.9. Клиентот не може да се откаже од склучениот договор, ако барањето е уважено од авиокомпанијата-должник, односно ако ClaimHelp ја довела постапката до успешен крај, пред датумот на барањето за престанок од страна на клиентот.

6: Пенали

6.1. Во случај клиентот да не ја исполни својата обврска според точка 5.3. од овие Општи услови и по истекот на рокот определен во оваа точка, тој ѝ ја должи на ClaimHelp провизијата, одредена во точка 4.3. заедно со 5% од износот на компензацијата.

7: Заштита на личните податоци:

7.1. ClaimHelp ќе ги користи приложените лични податоци од клиентот единствено со цел  спроведување на договорот. ClaimHelp ќе се сообразува со одредбите за приватност и/или со соодветното законодавство за заштита на личните податоци.

7.2. Само со согласност на клиентот, ClaimHelp има право да ги открие личните податоци на трети  страни, доколку тоа е неопходно за успешен крај на поднесеното барање.

7.3. Во случај кога Клиентот не му ја даде на ClaimHelp изречна согласност да ги обработува доставените од него/неја лични податоци (име, ЕМБГ, датум на раѓање, националност, пол, адреса, место и држава на живеалиште, податоци од патна исправа, податоци за лет, банковни детајли и мејл), ClaimHelp тоа ќе го спроведува врз основа извршување на преддоговорни или договорни обврски, соодветно врз основа на легитимниот интерес на друштвото, кога истиот не ги крши интересите или основните права и слободи на Клиентот.

8: Применливо законодавство

8.1. Сите договори склучени со ClaimHelp, без оглед каде се наоѓа клиентот, ќе бидат регулирани според бугарското законодавство.

8.2. Споровите помеѓу страните ќе се решаваат во дух на разбирателство и добра волја. Во случај кога не е постигната согласност, сите нерешени спорови настанати од односите помеѓу страните, ќе се решаваат во судска постапка од надлежниот суд во град Софија.

8.3. Во случај на несоодветствие во текстовите на различните јазици, предност ќе има верзијата на бугарски јазик.

Датум на Општи услови: 01 август 2018