„КЛЕЈМХЕЛП“ ДООЕЛ

ЕИК: 204545459

Адреса: гр.Софија, ул. „Мајски ден“ 26, влез.В