KUSHTET E PËRGJITHSHME
për udhëtarët me transportin ajror dhe marrëdhëniet me ta

Këto Kushte dhe Kushte të përgjithshme përfaqësojnë një marrëveshje midis jush /si përdorues/ Klient/ dhe “CLAIMHELP” EOOD /i quajtur më tej si ClaimHelp ose Kompania/.

1: Terminologjia:

1.1. “Rregulloret (BE) 261/2004”: Rregulloret (BE) 261/2004 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 11 shkurt 2004 për vendosjen e rregullave të përbashkëta për dëmshpërblimin dhe ndihmën për pasagjerët në rastet e refuzimit të hipjes në bordin dhe të anulimit ose të vonesës së gjatë fluturimeve.

1.2. “Kompania ajrore”: Transportuesi që kryen transportin e udhëtarëve me rrugë ajrore.

1.3. “ClaimHelp”: “ClaimHelp” EOOD, EIK(NUIS) 204545459, është kompani e regjistruar në Bullgari, me adresë: Sofje, rr. “Maiski den” 26, h. B.

1.4. “Marrëveshja”: Marrëveshja e arritur midis ClaimHelp dhe Klientit, bazuar në pëlqimin e tij, në lidhje me këto Kushte të përgjithshme.

1.5. “Pretendimi”: Ky është çdo pretendim i ngritur kundër kompanisë ajrore transportuese për të marrë dëmshpërblim monetar nga një pasagjer bazuar në Rregullorja (BE) 261/2004.

1.6. “Klienti”: Çdo person fizik dhe/ose juridik, përfaqësuesi i tij/i saj/ dhe/ose trashëgimtari i tij/i saj, që paraqesin kërkesën për dëmshpërblim dhe japin pëlqimin e tyre nëpërmjet autorizimit dhe pasi pranojnë këto Kushte të përgjithshme, për t’u përfaqësuar nga ClaimHelp para kompanisë ajrore përkatëse.

1.7. “Prokura”: Një dokument ku Klienti bie dakord dhe i jep ClaimHelp autoritetin përfaqësues për të ndërmarrë veprimet e nevojshme në emër të tij, në lidhje me pretendimin/et e tij.

1.8. “Veprimi gjyqësor”: Tërësia e informacionit dhe dokumenteve të ofruara nga Klienti, të nevojshme për ClaimHelp për të paraqitur një kërkesë në gjykatë në emër të tij, nëpërmjet një avokati ose firme ligjore të autorizuar për të ushtruar avokatinë në një vend të caktuar.

2: Kushtet e përgjithshme:

2.1. Këto Kushte të përgjithshme zbatohen dhe përbëjnë një pjesë integrale të çdo marrëveshjeje ndërmjet ClaimHelp dhe Klientit.

2.2. ClaimHelp rezervon të drejtën për të bërë ndryshime në këto Kushte të përgjithshme.

2.3. Me kusht që në ekzekutimin e marrëveshjes ClaimHelp të përdorë një avokat / studio ligjore dhe/ose një palë/a të tretë/, këto Kushte të përgjithshme do të zbatohen edhe për këto palë.

3: Marrëveshjet dhe procedura:

3.1. Nëse palët nuk kanë kontraktuar shprehimisht tjetër, të gjitha ofertat e bëra nga kompania për Klientin nuk krijojnë një detyrim për ClaimHelp dhe duhet të pranohen si ftesë për të lidhur një marrëveshje. Duke plotësuar dhe dorëzuar informacionin në faqen tonë www.claimhelp.eu dhe duke rënë dakord me këto Kushte të përgjithshme, Klienti autorizon Kompaninë të ndërmarrë veprime në emër të tij për një kërkesë për dëmshpërblim, kundër një transportuesi ajror të caktuar, në lidhje me një vonesë, anulimi i një fluturimi ose refuzim të hyrjes në bordin.

3.2. Politika për sekretit të kompanisë është pjesë e marrëveshjes dhe të kushteve të përgjithshme. Ajo gjendet në faqen tonë www.claimhelp.eu, në seksionin “Informacioni ligjor”. Me lidhjen e Marrëveshjes dhe nënshkrimin e prokurës, Klienti konsiderohet se është njoftuar për kushtet e saj dhe deklaron se e ka pranuar të njëjtën.

3.3. ClaimHelp ka të drejtë të refuzojë të marrë përsipër një çështje për të cilën Klienti ka bërë një ofertë për të lidhur një marrëveshje përmes faqes së internetit сайта www.claimhelp.eu

3.4. Marrëveshja është e vlefshme vetëm nëse konfirmohet nga ClaimHelp me shkrim, me email ose me ndonjë formë tjetër, ose kur ClaimHelp fillon të përpunojë dokumentet tuaja. Në rast të forcës madhore ose rrethanave jashtë kontrollit të ClaimHelp (forcë madhore), Kompania nuk do të jetë e detyruar të përmbushë asnjë nga detyrimet e saj ndaj Klientit. Gjatë periudhës së forcës madhore, përmbushja e detyrimeve të ClaimHelp nuk zbatohen.

3.5. Duke hyrë në një marrëveshje me ClaimHelp, Klienti deklaron se nuk është dhe/ose nuk do të paraqesë pretendimin e tij personalisht te transportuesi ajror përkatës, dhe as se do të autorizojë një palë të tretë për ta bërë këtë, pa pëlqimin paraprak me shkrim të ClaimHelp.

3.6. Duke lidhur një marrëveshje me ClaimHelp, Klienti përfaqëson dhe garanton se ai/ajo ka të drejtë të lidhë këtë marrëveshje dhe/ose të sigurojë dokumentacion, informacion dhe të dhëna në emër të pasagjerëve të tjerë (përfshirë të miturit dhe/ose fëmijët e mitur) të cilët janë pjesë e një rezervimi të caktuar për të cilin Klienti ka marrë pëlqimin e tij ose të prindërve të tyre, ose që vetë Klienti është prindi (kujdestari/përfaqësuesi ligjor) i fëmijës. Në rast të informacionit të dhënë gabimisht ose tentativës për mashtrim (p.sh. nënshkrimi i falsifikuar, detajet bankare dhe/ose informacione të tjera) ClaimHelp rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë ose të përfundojë Marrëveshjen pa paralajmërim. Nëse e njëjta ndërpritet në përputhje me këtë paragraf, Klienti nuk ka të drejtë të kërkojë nga ClaimHelp ofrimin e shërbimeve ose dëmshpërblimin.

3.7. Marrëveshja dhe dokumentet e dorëzuara ruhen në mënyrë elektronike nga ClaimHelp që nga momenti i pranimit të kërkesës. Vetëm ClaimHelp ka qasje në dokumentet, përveç nëse përcaktohet ndryshe në këto Kushte të përgjithshme.

3.8. Pas marrjes së të gjitha të dhënave dhe dokumenteve, ClaimHelp vlerëson vlefshmërinë e pretendimit përkatës dhe njofton Klientin me e-mail për rezultatin, veprimet vijuese dhe numrin e referencës së pretendimit të tij.

3.9. Pas pranimit të kërkesës, ClaimHelp paraqet një ankesë me shkrim në kompaninë ajrore përkatëse dhe kryen komunikim të mëtejshëm me transportuesin ajror. Me dhënien një autorizimit të nënshkruar, Klienti pranon shprehimisht të përfaqësohet nga ClaimHelp dhe garanton se nuk do të përpiqet të kontaktojë kompaninë ajrore në asnjë mënyrë në lidhje me fluturimin e tij problematik.

3.10. Nëse kompania ajrore refuzon të paguajë dëmshpërblim ClaimHelp është në mendimit se Klienti ka të drejtë për një dëmshpërblim të tillë, ajo do të përgatisë dhe do të fillojë një procedurë veprimi ligjor për të përmbushur pretendimin e klientit. Ai do të njoftohet paraprakisht në postën elektronike për qëllimet e ClaimHelp dhe një autorizim i veçantë mund të kërkohet të nënshkruhet nga Klienti për të nisur veprimet ligjore. Nëse ai refuzon të ndërmarrë veprime të tilla, marrëveshja ndërpritet nga momenti i refuzimit të paraqitur me shkrim.

3.11. Me autorizimin e Klientit, ClaimHelp mund t’i caktojë veprimet ligjore në emër të Klientit një avokati ose firme ligjore. Kur nisen procese ligjore në të cilat Klienti është palë, nëpërmjet një partneri ligjor të ClaimHelp, kostot e shkaktuara gjatë procesit do të mbulohen nga Klienti ose në emër të tij dhe me shpenzimet e tij nga ClaimHelp. Këto kosto i rimbursohen ClaimHelp pasi të respektohet kërkesa ligjore e Klientit, duke i zbritur ato nga pagesa e bërë nga transportuesi ajror – debitor.

4: Komisioni dhe pagesa:

4.1. ClaimHelp e merr komisionin vetëm në rast të përfundimit të suksesshëm të kërkesës, përkatësisht – pas marrjes së dëmshpërblimit të duhur nga kompania ajrore.

4.2. ClaimHelp nuk kërkon pagesën e ndonjë tarife ose komisioni nëse Klienti nuk ka marrë ndonjë dëmshpërblim në lidhje me pretendimin e tij/saj ndaj kompanisë ajrore.

4.3. Komisioni i ClaimHelp është 25% (përfshirë TVSH-në) (pa përfshirë tarifat bankare për transferimet, konvertimin e monedhës) mbi dëmshpërblimin e plotë për çdo pasagjer në lidhje me çdo pretendim për të cilin kërkohet dëmshpërblim në lidhje me fluturimin e vonuar ose të anuluar, si dhe hyrjen e refuzuar tek avioni. Me kërkesë të Klientit, ClaimHelp mund të ofrojë informacion mbi shumat e tarifave përkatëse për shërbimet bankare. Në rast se Klienti është i drejtuar nga një agjenci udhëtimi ose partner tjetër, ose kërkesa e tyre përpunohet përmes një partneri të tillë ClaimHelp, do të paguhet një tarifë shtesë administrimi prej 25 euro.

4.4. Klienti pajtohet pa kushte që ClaimHelp të zbresë komisionin që i takon kompanisë nga çdo dëmshpërblim i paguar nga transportuesi ajror sipas pretendimit/eve të tij.

4.5. Në rast se, pas marrëveshjes së Klientit, mosmarrëveshja me transportuesin ajror për pagesën e dëmshpërblimit referohet për zgjidhje gjyqësore, ClaimHelp ndërmerr veprime për të siguruar dokumentacionin përkatës dhe përfaqësuesin procedurale (avokatin/subjektet ligjore) të Klientit, me ç’rast komisioni për pikën 4.3. rritet dhe arrin në një total prej 35% (me TVSH). Nëse sipas vendimit të gjykatës që ka marrë formë të prerë Klientit i jepet vetëm një pjesë e dëmshpërblimit të kërkuar, sipas këtij vendimi, ClaimHelp zbret komisionin vetëm nga shuma e përcaktuar në vendimin e gjykatës.

4.6. Sipas autorizimit që Klienti i lëshon ClaimHelp dhe duke deklaruar se i pranon këto Kushte të përgjithshme, Kompania ka të drejtë të zbresë komisionin e rënë dakord dhe shpenzimet e tjera të paguara nga ClaimHelp në emër të Klientit nga shuma e dëmshpërblimit përpara transferimit të pjesës tjetër në llogarinë e Klientit.

4.7. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së dëmshpërblimit dhe pas zbritjes së komisionit dhe shpenzimeve të tjera të paguara nga ClaimHelp në emër të Klientit, ClaimHelp merr përsipër të transferojë pjesën tjetër të shumës së dëmshpërblimit. Çdo tarifë bankare dhe tarifa të tjera transferimi përballohen nga Klienti.

4.8. Kur ClaimHelp i ka paguar Klientit dëmshpërblimin e duhur për fluturimin konkret, sipas informacionit të dhënë prej tij, ClaimHelp nuk mban përgjegjësi për veprimet e kryera nga Klienti, si: dhënia e informacionit të gabuar për një llogari bankare, adresa e gabuar, etj., gjë që të çoi në pagesën e dëmshpërblimit marrësit të gabuar. Nëse për fajin e Klientit dëmshpërblimi i duhur i paguhet marrësit të gabuar, ClaimHelp nuk ka asnjë detyrim për të paguar shumën për herë të dytë.

4.9 Në rast se, për shkak të pakujdesisë ose për ndonjë arsye tjetër, Klienti jep informacion të gabuar ose jo të plotë, gjë që e vështirëson kryerjen e transferimeve elektronike bankare, si rezultat i së cilës ClaimHelp duhet të ridërgojë pjesën e rënë dakord të dëmshpërblimit, Klientit do t’i detyrohet ClaimHelp një shpërblim shtesë për ridërgimin në shumën prej 50 euro. Me kërkesë të Klientit, ClaimHelp mund të dërgojë një faturë elektronike me email.

5: Të drejtat dhe detyrimet e klientit:

5.1. Klienti ka akses falas në faqen e internetit të Kompanisë www.claimhelp.eu dhe ka mundësinë në çdo kohë të bëjë një propozim për të lidhur një marrëveshje dhe ndihmë nga ana e ClaimHelp.

5.2. Klienti ka të drejtë të kërkojë dhe të marrë informacion nga ClaimHelp për gjendjen e kërkesës së tij, ecurinë e tij ose të marrë kopje të dokumenteve të ofruara prej tij, në lidhje me kërkesën e paraqitur për pagesën e dëmshpërblimit.

5.3. Klienti merr përsipër të ndihmojë në realizimin e suksesshëm të pretendimit duke ofruar të dhëna, informacione dhe dokumente të besueshme. Në rast se debitori paguan dëmshpërblim financiar drejtpërdrejt te Klienti ose tregon se ai synon ta bëjë këtë, klienti është i detyruar të informojë ClaimHelp sa më shpejt të jetë e mundur dhe me marrjen e dëmshpërblimit nga kompania ajrore, ai merr përsipër të paguajë ClaimHelp brenda një afat prej pesë ditësh nga marrja e tij komisioni i detyruar sipas Kushteve të përgjithshme. Në çdo rast, Klienti duhet të bashkëpunojë plotësisht për të siguruar zgjidhjen e suksesshme të pretendimit.

5.4. Klienti nuk ka të drejtë t’ua kalojë palëve të treta ose të nisë vetë një procedurë për rimbursimin e dëmshpërblimit që i takon, në lidhje me pretendimet/kërkesat për të cilat ai/ajo i ka dhënë autoritet përfaqësuese ClaimHelp. Nëse Klienti dëshiron të ndërmarrë një procedurë të tillë kundër transportuesit ajror, ai/ajo është i detyruar të njoftojë ClaimHelp dhe të ndërmarrë veprime të tilla pas pëlqimit të shprehur të Kompanisë.

5.5. Klienti është i detyruar të sigurojë një numër të saktë të llogarisë bankare në të cilën do t’i transferohet shuma që i takon nga dëmshpërblimi, pas zbritjes së komisionit të ClaimHelp. Ai duhet ta bëjë këtë brenda pesë ditëve pune nga marrja e njoftimit me postën elektronike e tij.

5.6. Klienti ka të drejtë të tërhiqet nga shërbimet e ClaimHelp. Kushtet e anulimit përshkruhen në pikën 5.8. të këtyre Kushteve të përgjithshme.

5.7. Duke shënuar në fushën “Unë pranoj që ClaimHelp të përpunojë kërkesën në emrin tim” në momentin e paraqitjes së kërkesës përmes faqes www.claimhelp.eu, Klienti pranon dhe pajtohet me këto kushte të përgjithshme. Ai/ajo është i lidhur me të njëjtat dhe është i detyruar t’i zbatojë ato.

5.8. Çdo klient që ka lidhur një marrëveshje me ClaimHelp ka të drejtë të tërhiqet prej saj brenda 14 ditëve nga lidhja e saj. Ndërprerja e tij duhet të bëhet me shkrim tek ClaimHelp, me e-mail ose me një letër me tekst të lirë.

5.9. Klienti nuk mund të tërhiqet nga marrëveshja e lidhur nëse kërkesa është respektuar nga kompania ajrore debitore, d.m.th. ClaimHelp e ka sjell procedurën në një përfundim të suksesshëm përpara datës së kërkesës për refuzimi nga ana e Klienti.

6: Penallitetet:

6.1. Në rast se Klienti nuk përmbush detyrimin e tij sipas pikës 5.3. të këtyre Kushteve të përgjithshme dhe pas skadimit të afatit të përcaktuar në këtë pikë, ai i detyrohet ClaimHelp një komision, të përcaktuar në pikët 4.3. dhe 4.5. së bashku me 5% të shumës së dëmshpërblimit.

7: Mbrojtja e të dhënave personale:

7.1. ClaimHelp do të përdorë të dhënat personale të ofruara nga Klienti për qëllimet, kushtet dhe bazat e detajuara në “Politikën për mbrojtjen e të Dhënave Personale” të kompanisë. ClaimHelp do të respektojë në përpunimin e të dhënave personale legjislacionin përkatës për mbrojtjen e të dhënave personale.

7.2. ClaimHelp ka të drejtë të zbulojë të dhënat personale të Klientit palëve të treta në masën që ka pëlqimin nga klienti për ta bërë këtë ose në masën që është e nevojshme për paraqitjen e një pretendimi të caktuar nga Klienti.

7.3. Përveç rasteve kur Klienti nuk ka dhënë pëlqimin e tij/saj shprehimisht që ClaimHelp të përpunojë të dhënat personale të ofruara nga ai/ajo (d.m.th., emri, numri i sigurimeve shoqërore, data e lindjes, kombësia, gjinia, adresa, vendi dhe shteti i banimit, detajet e pasaportës, detajet e fluturimit , detaje bankare dhe email), ClaimHelp e kryen këtë në bazë të përmbushjes së detyrimeve të rikontraktuara ose të kontraktuara, përkatësisht në bazë të një interesi legjitim të kompanisë, për aq sa nuk cenon interesat ose të drejtat dhe liritë themelore të Klientit.

8: Ligji dhe juridiksioni i zbatueshëm:

8.1. Dispozitat e legjislacionit aktual të Republikës së Bullgarisë do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk zgjidhen me këto kushte të përgjithshme.

8.2. Mosmarrëveshjet ndërmjet palëve do të zgjidhen në frymën e mirëkuptimit dhe vullnetit të mirë. Në rast se nuk arrihet një marrëveshje, të gjitha mosmarrëveshjet e pazgjidhura që rrjedhin nga marrëdhëniet ndërmjet palëve do të zgjidhen nga gjykata kompetente në qytetin e Sofjes.

8.3. Në rast mospërputhjeje në tekstet në gjuhë të ndryshme, do të mbizotërojë versioni në gjuhën bullgare.

Këto Kushte të përgjithshme janë pranuar më 29.12.2021. dhe hyn në fuqi nga 04.01.2022.