Általános feltételek

                            a légi utasokra és a velük tartott kapcsolatra vonatkozóan

A jelen Általános feltételek Ön, mint felhasználó /ügyfél/ és a CLAIMHELP EOOD /továbbiakban ClaimHelp vagy Társaság/közötti megállapodást képez.

1: Meghatározások

1.1. “261/2004/EK rendelet”: az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról

1.2. „Légitársaság“: Az utasoklégi szállítását végző légi fuvarozó.

1.3. „ClaimHelp“: „CLAIMHELP“ ЕООDBulgáriában bejegyzett társaság, amelynek címe: Szófia, Majszki den u. 26, 50. Lakás.

1.4. „Megállapodás“: A ClaimHelp és az Ügyfél között létrejött megállapodás, amely a jelen Általános feltételek az ógyfél általi elfogadásán alapszik.

1.5. „Követelés“: Ez a 261/2004 / EK rendeleten alapuló minden olyan követelés, amelyet a légi fuvarozó ellen indítottak az utasok általi pénzbeli kártérítés megszerzése érdekében.

1.6. „Ügyfél“: Bármely természetes és / vagy jogi személy, annak képviselője (i) és / vagy a követelést igénylő örököse (i), akik meghatalmazással megadták beleegyezésüket és a jelen Általános feltételek elfogadása után a ClaimHelp által képviseltethetik magukat az adott légitársaság előtt.

1.7. „Meghatalmazás“: Olyan dokumentum, amellyel az ügyfél beleegyezik, és képviseleti hatáskörrel látja el ClaimHelp céget, hogy az ő nevében járjon el követeléásével kapcsolatban.

1.8. „Bírósági ügy“: az ügyfél által szolgáltatott információk és dokumentumok együttese, amellyel ClaimHelp az ügyfél nevében keresetet nyúthat be a bíróságra.

2: Általános feltételek:

2.1. Ezek az Általános feltételek a ClaimHelp és az ügyfél között létrejött megállapodásokhoz csatolandók és azok szerves részét képezik.

2.2. ClaimHelp fenntartja a jogot a jelen Általános feltételek módosítására.

2.3. Amennyiben ClaimHelp jogi Ügyvéd/ ügyvédi társaság és / vagy harmadik féllel működik együtt, ezek a feltételek ezekre a partnerekre vagy harmadik felekre is alkalmazandók.

3: Megállapodás és eljárás:

3.1. Minden ajánlat kötelezettség nélküli, megállapodás megkötésről szóló felkérésnek tekinthető, hacsak a ClaimHelp másképp nem rendelkezik.Az információk kitöltésével és elküldésével a www.claimhelp.eu honlapunkon, valamint az Általános feltételek elfogadásával, az ügyfél felhatalmazza a társaságot arra, hogy nevében járjon el a kártérítés igénylésével kapcsolatban az adott légitársasággal szemben járatkésés, járat törlés vagy megtagadott fedélzetre jutás tekintetében.

3.2. A cég titoktartási politikája a megállapodás és a feltételek részét képezi. Az a www.claimhelp.eu honlapunkon található, „Jogi információ” rovatban.A Megállapodás megkötésével és a meghatalmazás aláírásával az Ügyfél igazolja, hogy tudomásul vette a feltételeket és nyilatkozik, hogy azokat elfogadja.

3.3. A ClaimHelp jogosult megtagadni olyan ügy elfogadását, amelyre az ügyfél a www.claimhelp.eu honlap segítségével tett ajánlatot megállapodás megkötésére.

3.4. A megállapodás csak akkor jön létre, ha azt ClaimHelp írásban, e-mailben vagy más módon megerősíti, vagy amikor a ClaimHelp elkezdi feldolgozni a dokumentumait. Elháríthatatlan külső ok vagy ClaimHelp hatáskörén kívül eső körülmények (vis maior) esetén, a társaság nem köteles teljesíteni kötelezettségeit az Ügyféllel szemben. Az elháríthatatlan külső okok időszakában (vis maior) felfüggesztik a ClaimHelp követeléseinek teljesítését.

3.5. A ClaimHelp-vel kötött megállapodás megkötésével az Ügyfél kijelenti, hogy személyesen vagy harmadik fél meghatalmazásával nem terjesztette és / vagy nem fogja terjeszteni az érintett légi fuvarozóval felé, a ClaimHelp előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

3.6. Megkötve ClaimHelp céggel a megállapodást az Ügyfél nyilatkozza és garantálja, hogy joga van megkötni ezt a megállapodást és/vagy dokumentumokat, információt és adatokat szolgáltatni más utasok nevében (beleértve a kiskorúakat és / vagy fiatalkorúakat), akik egy foglalás részesei voltak, amivel kapcsolatban az Ügyfél megkapta beleegyezésüket vagy a szülők jóváhagyását, vagy bizonyítja azt, hogy maga az Ügyfél a gyerek szülője (gyermekgondozója / gyámja). Hamis információk vagy csalási kísérletek (pl. hamis aláírás, banki adatok és / vagy egyéb információk) esetén a ClaimHelp fenntartja magának a jogot, hogy további dokumentumokat kérjen, vagy értesítés nélkül felmondja a megállapodást. Amennyiben a megállapodás e cikk szerint szűnik meg, az Ügyfélnek nincs joga ClaimHelp-től szolgáltatásnyújtást vagy kártérítés követelnie.

3.7. A szerződést és a benyújtott dokumentumokat a követelés elfogadásának időpontjától a ClaimHelp elektronikusan tárolja. Csak a ClaimHelp rendelkezik hozzáféréssel a dokumentumokhoz, hacsak a jelen Általános feltételek másként nem rendelkeznek.

3.8. Az összes adat és dokumentum kézhezvétele után a ClaimHelp értékeli a követelés érvényességét, és e-mailben értesíti az ügyfelet az eredményről, a következő lépésekről és a követelése hivatkozási számáról.

3.9. A követelés elfogadása után a ClaimHelp írásos panaszt nyújt be az érintett légitársaság elé, és lebonyolítja a további kommunikációt a légitársasággal. Az aláírt meghatalmazás biztosításával az ügyfél kifejezett beleegyezését adja arra, hogy a ClaimHelp képviselje, és garantálja, hogy semmilyen módon nem próbál kapcsolatba lépni a légitársasággal a problémás járatával kapcsolatban.

3.10. Amennyiben a légitársaság megtagadja a kártérítés megfizetését, a ClaimHelp viszont azon a véleményen van, hogy az ügyfélnek joga van a kártérítés megszerzésére, akkor előkészíti és kezdeményezi a keresetindítást a bíróságnál az az ügyfél követelésének kielégítésére. Az ügyfél előzetes értesítést kap a ClaimHelp szándékáról, és esetleg külön meghatalmazás aláírása válik szükségessé az ügyfél részéről a bírósági eljárás indítására. Amennyiben az ügyfél megtagadja az ilyen intézkedések megtételét, a megállapodás az írásbeli elutasítás időpontjától megszünik.

3.11. Az Ügyfél felhatalmazása alapján ClaimHelp az Ügyfél nevében jogi megbízásokat adhat ügyvédnek vagy ügyvédi irodának. Jogi partner közreműködésével indított bírósági eljárás esetén, amelyben egyik fél az Ügyfél, az eljárás során felmerülő költségeket az Ügyfél vagy az ő nevében és költségére ClaimHelp vállalja. Ezeket a költségeket az Ügyfél követelésének elfogadása után téríti ClaimHelp részére levonva azokat a légi fuvarozó által adósának átutalt összegből.

4: Jutalékok és fizetés:

4.1. A ClaimHelp csak akkor kap jutalékot, ha a követelést sikeresen lezárták, nevezetesen – a megfelelő kártérítés kézhezvétele után.

4.2. A ClaimHelp nem követeli semilyen díj vagy jutalék megfizetését, ha az ügyfél nem kapott kártérítést a légitársasággal szemben feltámasztott követeléssel kapcsolatban.

4.3. A ClaimHelp jutaléka 25 % (ÁFÁ-val) (kivéve az átutalások banki és valutaátváltási költségeit) minden utasnak járó teljes kártérítésre vonatkozóan és minden olyan követelés tekintetében, amelyre kártérítést kértek elkésett vagy törölt járat, valamint fedélzetre jutás megtagadása miatt. Az Ügyfél kérésére a ClaimHelp tájékoztatást adhat a vonatkozó banki szolgáltatási díjak mértékéről. Ha az ügyfelet utazási iroda vagy másik partner irányította, vagy a követelését a ClaimHelp partnere dolgozta fel, további 25 EUR adminisztrációs díj kerül levonásra.

4.4. Az Ügyfél feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy ClaimHelp levonja a jutalékát a légitársaság által Ügyfél követelésére kifizetett minden kártérítésból.

4.5. Amennyiben a vitát bírósági eljárás útján oldják meg, és a bíróság döntése szerint az ügyfél csak az igényelt kértérítés egy részét kapja meg, ClaimHelp csak a bíróság által odaítélt összegből számol fel jutalékot. A bírósági eljárás során felmerült valamennyi költség, a bíróság által megítélt törvényes kamatot, ClaimHelp céget terheli, kivéve, ha írásban másként állapodnak meg.

4.6. Az Ügyfél által a ClaimHelp-hez kiadott meghatalmazás, és a jelen Általános feltételek nyilatkozott elfogadása alapján, a társaság jogosult a meghatározott jutalék kártérítés összegéből való levonására, mielőtt a fennmaradó részt átutalta volna az ügyfél számlájára.

4.7. A kártérítés kézhezvétele és a jutalék levonása után, a ClaimHelp köteles legrövidebb határidőn belül a kártérítés fennmaradó összegétátutalni. Minden banki és egyéb átutalási díjat az ügyfél visel.

4.8. Miután ClaimHelp az Ügyfél által szolgáltatott információk szerint kifizette az esedékes kártérítést adott járattal kapcsolatban, ClaimHelp már nem vállal felelősséget az Ügyfél által végrehajtott műveletekért, mint például: helytelen bankszámla-információ, helytelen cím stb. megadása, amelynek következtében az esedékes kártérítés helytelen címzettnek került átutalásra. Amennyiben az Ügyfél hibájából az adott kártérítés helytelen címzettnek került átutalásra, ClaimHelp nem köteles újra kifizetni az összeget.

4.9  Abban az esetben, ha az Ügyfél gondatlanságból vagy bármely más okból hibás vagy hiányos információt szolgáltat, ami megnehezíti az elektronikus banki átutalás végrehajtását, és ez a kártérítés megállapodás szerinti részének ClaimHelp által újbóli elküldését eredményezi, akkor az Ügyfél 50 euró kiegészítő díjazással tartozik ClaimHelp-nek az ismételt átutalásért.Az Ügyfél kérésére a ClaimHelp elektronikus számlát küldhet e-mailben.

5: Az ügyfél jogai és kötelezettségei:

5.1. Az ügyfélszabadon elérheti a cég www.claimhelp.eu című honlapját, amelyen bármikor lehetősége nyílik arra, hogy megállapodás megkötésről és együttműködésről szóló felkérést nyújtsona ClaimHelp-hez.

5.2. Az ügyfélnek joga van tájékoztatást kérni és kapniClaimHelp-től a követelése állapotával és a folyamatával, vagy másolatokat kapni az általa szolgáltatott dokumentumokról kártérítés kifizetésére indított követelésével kapcsolatban.

5.3. Az Ügyfél vállalja, hogy segítséget nyújt a követelés sikeres megvalósításában megbízható adatok, információk és dokumentumok biztosításával. Abban az esetben, ha az adós közvetlenül fizeti ki a kártérítést az ügyfélnek vagy erre irányúló szándékot tanúsít, az ügyfél köteles erről lehetőleg leghamarabb tájékoztatni a ClaimHelp céget. Amennyiben megkapta a kártérítést az adott légitársaságtól, a kézhezvételétől számítva öt napon belül ő köteles a jelen Általános feltételek szerinti jutalékotkifizetnia ClaimHelpnek. Mindenesetre az ügyfélnek teljes mértékben együtt kell működnie a követelés sikeres rendezésének biztosítása érdekében.

5.4. Az Ügyfélnek nincs joga harmadik személyeket megbízni az üggyel vagy saját maga kezdeményezni a neki járó kártérítést követelő eljárást olyan követelésekkel kapcsolatban, amelyekre a ClaimHelp céget mármeghatalmazta képviseleti joggal. Amennyiben az ügyfél ilyen hasonló eljárást kíván indítani a légitársasággal szemben, akkor köteles a ClaimHelp céget erről tájékoztatni, és csak a cég kifejezett beleegyezése után cselekedni.

5.5. Az ügyfél köteles pontos bankszámlaszámot szolgáltatni, amelyre átutalásra kerülhet a kártérítés megítélt összege, a ClaimHelp-nek járó jutalék levonása után. Ezt az e-mailen megérkezett értesítés kézhezvételétől számítva öt munkanapon belül köteles megtennie.

5.6. Az Ügyfél jogosult lemondani a ClaimHelp szolgáltatásairól. Az elállási feltételeket a jelen Általános feltételek 5.8. pontja tartalmazza.

5.7. A „Megadom beleegyezésemet arra, hogy ClaimHelp dolgozza fel a követelésemet az én nevemben” rovat megjelölésévelawww.claimhelp.eu honlapon keresztül benyújtott megkeresés pillanatában az ügyfél elfogadja a jelen feltételeket, és köteles azokat betartani.

5.8. Mindenügyfélnek, aki a ClaimHelp céggel megállapodást kötött, joga van lemondani róla a megkötésétől számított 14 napon belül. A lemondást irásban kell benyújtani a ClaimHelp céghez e-mailen vagy szabadon megfogaalmazott levélben.

5.9. Az ügyfél nem mondhatja fel a megkötött megállapodást, ha az adós légitársaság elismerte a követelést, azazClaimHelp sikeresen,az ügyfél általi felmondási kérelem időpontja előtt, zárta le az eljárást.

6: Kötbérek

6.1. Abban az esetben, ha az ügyfél nem teljesíti a jelen Általános feltételek 5.3. pontja szerinti közelezettségeit, és abban a pontban megjelölt határidő lejárta után sem, a 4.3. pontban megjelölt jutalékkal, valamint a kárpótlás összegének 5%-valtartozik ClaimHelp cégnek.

7: Személyes adatok védelme:

 7.1. Az ügyfél által megadott személyes adatokat ClaimHelp csak a megállapodás végrehajtása céljából használja fel. A ClaimHelp k0teles betartani a titoktartási rendelkezéseket és / vagy a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat.

7.2. Csak az ügyfél beleegyezése után, a ClaimHelp jogosult személyes adatokat harmadik felek rendelkezésére bocsátani, amennyiben ez a követelés sikeres megszüntetéséhez szükséges.

7.3. Amennyiben az Ügyfél nem adta meg a kifejezett hozzájárulását általa biztosított személyes adatok (azaz név, személyi szám, születési dátum, állampolgárság, nem, cím, tartózkodási helye és országa, útlevéladatok, járat adatok, banki adatok és e-mail) kezelésére, ClaimHelp kezeli ezeket a szerződéskötés előtti vagy szerződéses szerinti kötelezettségek, valamint a társaság jogos érdeke alapján, amennyiben az nem sérti az Ügyfél érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

8: Alkalmazandó jogszabály

8.1. Az összes ClaimHelp-vel kötött megállapodást, függetlenül attól, hogy hol található az ügyfél, a bolgár jog szabályoza.

8.2. A felek a közöttük felmerült vitákat a kölcsönös megértés és a jó akarat szellemében oldják meg. Abban az esetben, ha nem sikerül megállapodásra jutni, a felek közötti kapcsolatokból eredő minden megoldatlan vitában az illetékes szófiai bíróság dönt.

8.3. A különböző nyelvű szövegekben felmerült eltérések esetén a bolgár nyelvű változat a mérvadó.

A időpontja Általános feltételek: 2018. augusztus 01