Condiţii generale

pentru pasagerii transportului aerian și relația cu aceștia

Prezentele Condiții generale reprezintă un acord între dvs. /ca utilizator/ client/ și CLAIMHELP EOOD /numit în continuare ClaimHelp sau Compania/.

1: Definiții

1.1. ”Regulament (UE) 261/2004”: Regulamentul (CE) 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 11 februarie 2004, privind regulile generale de despăgubire și asistență acordată pasagerilor în cazul li se refuză îmbarcarea și în cazul unei anulări sau întârzieri îndelungate a zborurilor.

1.2. „Companie aeriană“: Transportatorul care efectuează transport aerian de pasageri.

1.3. „ClaimHelp“: CLAIMHELP EOOD este societate înregistrată în Bulgaria, cu sediul social în: or. Sofia, str. Maiski den 26, ap. 50

1.4. ”Acord”: Acordul obținut între ClaimHelp și Client, în baza acordului acestuia, cu privire la prezentele Condiții generale.

1.5. „Pretenție“: Această este orice acțiune introdusă împotriva companiei aeriene – transportator, în vederea obținerii unei recompense bănești din partea unui pasager, în baza Regulamentului (CE) 261/2004.

1.6. ”Client”: Orice persoană fizică și/sau juridică, reprezentantul/reprezentanții ei și/sau succesorul/succesorii ei, care își exprimă pretențiile și își dau acordul prin împuternicire, și după acceptarea a prezentelor Condiții generale, să fie reprezentați de către ClaimHelp în fața companiei aeriene respective.

1.7. ”Procură”: Document prin care clientul este de acord și cedează puterea de reprezentare societății ClaimHelp pentru a efectua acțiunile necesare în numele său.

1.8. ”Proces de judecată”: Totalitatea informațiilor și documentelor furnizate de către client, de care ClaimHelp are nevoie pentru a înainta o acțiune în judecată în numele său.

2: Condiții generale:

2.1. Aceste Condiții generale se anexează și reprezintă o parte integrantă din fiecare acord între ClaimHelp și client.

2.2. ClaimHelp își păstrează dreptul să aducă modificări asupra prezentelor Condiții generale.

2.3. În cazul în care, la îndeplinirea acordului, ClaimHelp va folosii un Avocat / Firmă de avocatură și/sau terță parte/terțe părți, prezentele Codiții generale for vi aplicate și pentru acești parteneri sau părți străine.

3: Acord și procedură:

3.1. Toate ofertele sunt fără obligații și urmează să fie considerate drept invitație de încheiere a unui acord, cu excepția cazului în care ClaimHelp nu prevede altceva.  Prin completarea și furnizarea informațiilor pe site0ul nostru www.claimhelp.eu, și prin acceptarea prezentelor Condiții generale, clientul împuternicește societatea să întreprindă în numele său acţiuni privind înaintarea cererii de despăgubire, împotriva unui transportator aerian anume, în legătură cu întârzierea, anularea unui zbor sau cu refuzul la îmbarcare.

3.2. Politica de confidențialitate a firmei face parte din acord și din Condițiile generale. Aceasta poate să fie găsită pe pagina noastră www.claimhelp.eu, la secțiunea ”Informații juridice“. La semnarea Acordului și semnarea mandatului, Clientul se consideră informat cu privire la condițiile impuse prin această și declară că a acceptat-o.

3.3. ClaimHelp are dreptul să refuze preluarea unui caz anume, pentru care clientul a făcut o propunere de încheiere de acord prin site-ul www.claimhelp.eu.

3.4. Acordul există numai în cazul în care acesta a fost confirmat în scris de ClaimHelp, prin poșta electronică sau prin orice altă modalitate, sau atunci când ClaimHelp începe să prelucreze actele dumneavoastră.În caz de forță majoră sau circumstanțe dincolo de controlul ClaimHelp (forță majoră), societatea nu va fi obligată să îndeplinească oricare dintre obligațiile care îi revin față de Client. Pe perioada forței majore se suspendă obligațiile ale ClaimHelp.

3.5. Încheind un acord cu ClaimHelp, clientul declară că nu va înainta personal cererea sa către transportatorul aerian respectiv, nici nu va împuternici o terță persoană în acest scop, fără acordul scris prealabil din partea ClaimHelp.

3.6. Prin încheierea unui acord cu ClaimHelp, Clientul declară și garantează că are dreptul să încheie acest acord și/sau să furnizeze documentație, informații și date în numele altor pasageri (inclusiv minori), care fac parte dintr-o rezervare pentru care Clientul le-a obținut consimțământul sau cel al părinților lor, sau că Clientul însuși este părinte (custode) al copilului . În cazul unor informații false sau în caz de fraudă (de exemplu, semnătura, detalii bancare și/sau alte informații false), ClaimHelp își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare sau de a rezilia Acordul fără notificare. În cazul în care același lucru este reziliat în conformitate cu acest paragraf, Clientul nu poate solicita de la ClaimHelp furnizarea de servicii sau despăgubiri.

3.7. Acordul și documentele furnizate vor fi păstrate în format electronic de către ClaimHelp din momentul primirii cererii. Numai ClaimHelp va avea acces la documente, cu excepția cazurilor în care prezentele Condiții generale nu prevăd altfel.

3.8. După primirea tuturor datelor și documentelor, ClaimHelp va evalua validitatea pretenției respective și va anunța clientul prin poșta electronică cu privire la rezultat, acțiunile ulterioare și numărul de referință al pretenției.

3.9. După înregistrarea pretenției, ClaimHelp va depune o plângere scrisă la compania aeriană respectivă și va duce corespondența ulterioară cu transportatorul aerian. Prin prezentarea unei împuterniciri semnate, clientul își exprimă acordul expres să fie reprezentat de către ClaimHelp și garantează că nu va încerca în niciun fel să ia legătura cu compania aeriană referitor la zborul în cauză..

3.10. La nevoie ClaimHelp va pregăti și începe o procedură de înaintare a unei acțiuni în judecată, în scopul de a satisface pretenția clientului. În cazul în care clientul refuză întreprinderea unor asemenea acțiuni, acordul va fi considerat încetat, începând din momentul înregistrării refuzului scris.

3.11. După autorizarea de către Client, ClaimHelp poate atribui, in numele Clientului, o acțiune legala unui avocat sau unei firme de avocatura. La înaintarea unei acțiuni în instanță la care Clientul este parte, prin intermediul unui partener legal al ClaimHelp, costurile suportate în timpul procesului sunt acoperite de Client sau în numele său și în numele acestuia de către ClaimHelp. Aceste costuri vor fi rambursate ClaimHelp la acceptarea cererii clientului prin deducerea din plata efectuată de către debitorul transportatorului aerian.

4: Comision şi plată:

4.1. ClaimHelp va primi un comision numai în cazul de finalizare cu succes a pretenției, adică după asigurarea recompensei datorate.

4.2. ClaimHelp nu solicită plata niciun fel de taxe sau comisioane, în cazul în care clientul nu a primit nici-o compensație în legătură cu

4.3. Comisionul datorat către ClaimHelp este în cuantum de 25 % din suma totală a recompensei datorate frecături pasager, referitor la fiecare pretenție pentru care a fost pretinsă o compensație, referitoare la un zbor întârziat sau anulat, sau la un refuz de îmbarcare.La cererea Clientului, ClaimHelp poate să furnizeze informații cu privire la mărimea taxelor bancare respective legate de serviciile bancare. În cazul în care clientul a fost trimis de către o agenție de turism sau un alt partener, sau pretenţia acestuia a fost procesată printr-un asemenea partener al ClaimHelp, va fi aplicată o taxă administrativă în valoare de 25 de euro.

4.4. Clientul este de acord necondiționat ClaimHelp să deducă comisionul datorat societății, din toate recompensele plătite de către transportatorul aerian în cadrul pretenției/pretențiilor sale.

4.5. În cazul în care litigiul va fi soluționat pe cale judecătorească și în funcție de deciziile curții clientul va primi numai o parte din compensație, ClaimHelp va reține comisionul său doar din suma acordată de către instanțe.

4.6. Conform procurii pe care clientul o va emite lui ClaimHelp și declarând că are dreptul să deducă comisionul stabilit din suma despăgubirii, înainte de a transfera în contul clientului suma de bani care a rămas.

4.7. În cel mai scurt timp posibil înainte de încasarea despăgubirii și de reținere a comisionului, ClaimHelp este obligat să transfere suma rămasă din despăgubire. Toate taxele bancare, precum si alte taxe legate de transfer sunt în sarcina clientului.

4.8. Când ClaimHelp a achitat Clientului o despăgubire pentru un anumit zbor, în conformitate cu informațiile furnizate de acesta, ClaimHelp nu este responsabil pentru acțiunile efectuate de Client, cum ar fi: furnizarea de informații greșite despre contul bancar, adresa greșită etc., care au dus la plata despăgubirii datorate destinatarului greșit. În cazul în care, din vina Clientului, compensația datorată este plătită destinatarului greșit, ClaimHelp nu are nicio obligație de rambursare a sumei.

4.9 În cazul în care din neatenție sau dintr-o altă cauză, Clientul furnizează informații eronate sau incomplete, care împiedică efectuarea transferului bancar electronic, în urma căruia ClaimHelp va fi nevoită să transfere din nou partea convenită din despăgubire, Clientul va datora către ClaimHelp o recompensă suplimentară de 50 euro pentru noul transfer. La solicitarea Clientului, ClaimHelp poate să transmită prin e-mail o factură electronică.

5: Drepturile și obligațiile clientului:

5.1. Clientul are acces liber la site-ul companiei www.claimhelp.eu, și are dreptul în orice moment să facă o propunere de încheiere a unui acord și de asistență din partea ClaimHelp.

5.2. Clientul are dreptul să solicite și să primească informații de la ClaimHelp cu privire la starea cererii sale, situația acesteia sau să primească copii de pe actele pe care le-a pus la dispoziție în legătura cu cererea de despăgubire depusă.

5.3. Clientul este obligat să asiste pentru realizarea cu succes a pretenției, furnizând date, informații și documente autentice. În cazul în care debitorul va plăti compensația financiară direct clientului sau va demonstra o intenție de a face acest lucru, clientul este obligat să înștiințeze ClaimHelp în cel mai scurt timp posibil. În toate cazurile clientul trebuie să coopereze pe deplin în scopul asigurării finalizării cu succes a cererii de despăgubire.

5.4. Clientul nu are dreptul să atribuie unor terțe persoane sau să întreprindă de unul singur demersuri de recuperare a compensației datorate, referitor la cererea/cererile pentru care a acordat o putere de reprezentare societății ClaimHelp. În cazul care clientul dorește să întreprindă asemenea demersuri împotriva transportatorului aerian, el/ea este obligat/ă să înființeze în acest sens ClaimHelp și să facă această numai după acordul explicit al companiei.

5.5. Clientul este obligat să furnizeze un număr de cont bancar în care să fie transferată suma compensației datorate, cupă deducerea comisionului al ClaimHelp. El trebuie să facă acest lucru în termen de cinci zile lucrătoare după primirii notificării prin poșta sa electronică.

5.6. Clientul are dreptul să renunțe la serviciile ale ClaimHelp. Condițiile de renunțare sunt menționate la punctul 5.8 din prezentele Condiții generale.

5.7. Prin marcarea în căsuța ”Îmi exprim acordul ClaimHelp să opereze cererea în numele meu”, la momentul depunerii cererii prin site-ul www.claimhelp.eu, clientul acceptă și este de acord cu prezentele Condiții generale. El/ea este obligat//ă prin ele și este obligat/ă să le respecte.

5.8. Orice client care a încheiat un acord cu ClaimHelp are dreptul să renunțe la acesta în termen de 14 zile din data încheierii acestuia. Rezilierea acestuia urmează să fie făcută în scris, adresată către ClaimHelp, prin e-mail sau pin scrisoare formulat cu cuvinte proprii.

5.9. Clientul nu poate să renunțe la acordul încheiat, în cazul pretenția va fi admisă de către compania aeriană-debitor, adică ClaimHelp a finalizat cu succes procedura înainte de data cererii de reziliere din partea clientului.

6: Penalități: 6. În cazul în care Clientul nu își îndeplinește obligațiile de la punctul 5.3. din aceste Termeni și condiții generale și după expirarea termenului specificat în acest punct, el datorează ClaimHelp o comisionă așa cum este definită la punctul 4.3. împreună cu 5% din suma de compensare.

7: Protecția datelor cu caracter personal:

7.1. ClaimHelp va folosi datele personale ale clientului numai în scopul îndeplinirii acordului. ClaimHelp va respecta prevederile de confidențialitate și/sau legislația respectivă cu privire la datele personale.

7.2. ClaimHelp va avea dreptul să dezvăluie datele personale ale clientului în fața unor terțe persoane numai după acordul acestuia în cazul în care acest lucru este necesar pentru finalizarea pretenției depuse.

7.3. În măsura în care Clientul nu și-a dat consimțământul explicit pentru că ClaimHelp să proceseze datele cu caracter personal furnizate de acesta (numele, CNP-ul, data nașterii, naționalitatea, sexul, adresa, locul și țara de reședință, datele pașaportului, datele de zbor, detalii bancare și e-mail), ClaimHelp realizează acest lucru pe baza îndeplinirii obligațiilor precontractuale sau contractuale, respectiv pe baza unui interes legitim al Companiei, în măsura în care nu afectează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale Clientului.

8: Legislația aplicată:

8.1. Toate acordurile încheiate cu ClaimHelp indiferent de faptul unde se află clientul, vor fi reglementate de legislația bulgară

8.2. Litigiile dintre părți vor fi soluționate pe cale amicală. În cazul în care nu se ajunge la un acord, toate litigiile nerezolvate care decurg din relațiile dintre părți vor fi soluționate de instanța competentă din Sofia.

8.3. În caz de disparități între diferitele versiuni lingvistice, va prevala versiunea bulgară.

Data Condiții generale: 01 august 2018