OGÓLNE WARUNKI

dla podróżujących transportem powietrznym i ich relacji

 Niniejsze Warunki stanowią umowę między Tobą /jako użytkownikiem/ Klientem/ a „CLAIMHELP“ Ltd /zwaną dalej ClaimHelp lub Firmą/.

1: Definicje:

1.1. „Rozporządzenie (WE) 261/2004“: Rozporządzenie (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

1.2. „Linie lotnicze“: Przewoźnik lotniczy pasażerów.

1.3. „ClaimHelp“: „CLAIMHELP“ S.o.o. jest spółką zarejestrowaną w Bułgarii z adresem: ul. Mayski den Nr 26, Sofia, kl. B

1.4. „Umowa“: Pomiędzy ClaimHelp a klientem zostaje osiągnięte porozumienie w oparciu o jego zgodę na niniejsze Warunki.

1.5. „Roszczenie“: Jest to każde roszczenie wobec – przewoźnika o odszkodowanie od pasażera na podstawie rozporządzenia (WE) 261/2004.

1.6. „Klient“: Każda osoba fizyczna i / lub prawna, jej przedstawiciel (przedstawiciele) i następca (następcy) zgłaszający roszczenie lub wyraźając zgodę, poprzez upoważnienie i po zaakceptowaniu niniejszych warunków, jest reprezentowana przez ClaimHelp przed odpowiednim linie lotnicze.

1.7. „Pełnomocnictwo“: Dokument, w którym Klient wyraża zgodę i zapewnia przedstawicielowi ClaimHelp upoważnienie do wykonywania niezbędnych działań w jego imieniu w odniesieniu do jego roszczeń.

1.8. „Działania prawne“: Suma informacji i dokumentów przekazanych przez klienta ClaimHelp w celu złożenia pozwu w sądzie w jego imieniu za pośrednictwem prawnika lub firmy prawniczej upoważnionej do wykonywania zawodu w danym kraju.

2: Warunki:

2.1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie i są integralną częścią każdej umowy między ClaimHelp a Klientem.

2.2. ClaimHelp ClaimHelp zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach.

2.3. Pod warunkiem, że ClaimHelp wdraża prawnika / kancelarię prawną i / lub stronę trzecią / strony / w trakcie wykonywania umowy, niniejsze Warunki mają zastosowanie do tych stron.

3: Umowa i procedura:

3.1. O ile strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej, wszystkie oferty złożone klientowi przez firmę nie stanowią zobowiązania dla ClaimHelp i powinny zostać zaakceptowane jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wypełniając i przesyłając informacje na naszej stronie internetowej www.claimhelp.eu oraz wyrażając zgodę na niniejsze Ogólne Warunki, Klient upoważnia firmę do podjęcia w jego imieniu działań w związku z roszczeniem o odszkodowanie przeciwko konkretnemu przewoźnikowi lotniczemu, w związku z opóźnieniem, odwołaniem lub odmowa przyjęcia na pokład.

3.2. Polityka poufności firmy jest częścią umowy i Ogólnych warunków świadczenia usług. Jest ona dostępna na naszej stronie internetowej www.claimhelp.eu, w sekcji Informacje prawne. Po zawarciu umowy i podpisaniu pełnomocnictwa Klient jest uważany za poinformowany o warunkach i oświadcza, że to samo zaakceptował.

3.3. ClaimHelp ma prawo odmówić przyjęcia sprawy, w przypadku której Klient złożył ofertę zawarcia umowy na stronie сайта www.claimhelp.eu

3.4. Umowa jest uważana za ważną, gdy zostanie potwierdzona przez ClaimHelp na piśmie, pocztą elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób, lub gdy ClaimHelp rozpocznie przetwarzanie dokumentów. W przypadku siły wyższej lub okoliczności niezależnych od ClaimHelp (siła wyższa) Firma nie będzie zobowiązana do wypełnienia żadnego ze swoich zobowiązań wobec Klienta. Na okres (siły wyższej) działanie ClaimHelp jest zawieszone.

3.5. Zawierając umowę z ClaimHelp, Klient oświadcza, że nie jest i / lub nie zgłosi roszczenia osobiście do zainteresowanego przewoźnika lotniczego, ani nie upoważni strony trzeciej do zrobienia tego bez uprzedniej pisemnej zgody ClaimHelp.

3.6. Zawierając umowę z ClaimHelp, Klient oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do zawarcia tej umowy i / lub do dostarczenia dokumentacji, informacji i danych w imieniu innych pasażerów (w tym małoletnich i / lub niepełnoletnich dzieci), którzy są częścią tej samej rezerwacji, w przypadku którego Klient otrzymał ich zgodę lub zgodę ich rodziców, lub że sam Klient jest rodzicem (opiekunem/powiernikem) dziecka. W przypadku nieuczciwie podanych informacji lub usiłowania oszustwa (np. sfałszowanego podpisu, danych bankowych i / lub innych informacji) ClaimHelp zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów lub rozwiązania Umowy bez uprzedzenia. Jeśli to samo zostanie wykonane zgodnie z niniejszym ustępem, Klient nie będzie miał prawa do żądania od ClaimHelp świadczenia usług lub odszkodowania.

3.7. Umowa i przesłane dokumenty są przechowywane elektronicznie przez ClaimHelp od momentu zaakceptowania roszczenia. Tylko ClaimHelp ma dostęp do dokumentów, chyba że niniejsze Warunki stanowią inaczej.

3.8. Po otrzymaniu wszystkich informacji i dokumentów ClaimHelp ocenia ważność danego roszczenia i powiadamia klienta e-mailem o wyniku, dalszych działaniach i numerze referencyjnym swojego roszczenia.

3.9. Po zaakceptowaniu roszczenia ClaimHelp składa pisemną skargę do danego przewoźnika lotniczego i dalej komunikuje się z przewoźnikiem lotniczym. Przedstawiając podpisane pełnomocnictwo, Klient wyraźnie wyraża zgodę na reprezentację przez ClaimHelp i gwarantuje, że nie będzie próbował w żaden sposób skontaktować się z linią lotniczą w związku z problematycznym lotem.

3.10. Jeśli linia lotnicza odmówi wypłaty odszkodowania, mimo źe ClaimHelp jest zdania, że Klient ma powód do otrzymania takiego odszkodowania, to przygotuje ona i rozpocznie procedurę sądową w celu zaspokojenia roszczenia Klienta. Klient zostanie uprzednio powiadomiony pocztą elektroniczną o zamiarze ClaimHelp i może być stanie się konieczne osobne podpisanie przez Klienta pełnomocnictwo w celu wszczęcia postępowania sądowego. Jeśli Klient odmówi podjęcia takich działań, umowa ulega rozwiązaniu z chwilą pisemnej odmowy.

3.11. Za zgodą Klienta ClaimHelp może przekazać czynności prawne w imieniu klienta prawnikowi lub kancelarii prawnej. Po wszczęciu postępowania sądowego, którego stroną jest Klient, za pośrednictwem partnera prawnego ClaimHelp, wydatki poniesione w trakcie procesu pokrywane są przez Klienta lub w jego imieniu i na jego koszt przez ClaimHelp. Koszty te są zwracane do ClaimHelp po uwzględnieniu roszczenia klienta poprzez potrącenie ich z płatności dokonanej przez przewoźnika (dłużnika).

4: Prowizja i płatność:

4.1. ClaimHelp otrzymuje prowizję tylko w przypadku pomyślnego zakończenia roszczenia, a mianowicie – po otrzymaniu należnego odszkodowania od linii lotniczej.

4.2. ClaimHelp nie wymaga zapłaty żadnych opłat ani prowizji, jeśli Klient nie otrzymał żadnej rekompensaty w związku z roszczeniem wobec linii lotniczej.

4.3. Prowizja ClaimHelp wynosi 25% (z VAT) (bez opłat za przelew bankowy, przeliczanie walut i t.p.) od pełnego odszkodowania należnego każdemu pasażerowi w związku z roszczeniami o odszkodowanie opóźniony lub odwołany lot, a także odmowa dostępu do samolotu. Na żądanie Klienta ClaimHelp może dostarczyć informacje o wysokości odpowiednich opłat za usługi bankowe. W przypadku gdy klient został skierowany przez biuro podróży lub innego partnera lub jego roszczenie jest rozpatrywane przez takiego partnera ClaimHelp, odliczana jest dodatkowa opłata administracyjna w wysokości 25 EUR.

4.4. Klient bezwarunkowo zgadza się na potrącenie przez ClaimHelp należnej prowizji Spółki z wszystkich odszkodowań wypłaconych przez przewoźnika lotniczego za jego roszczenia.

4.5. W przypadku, gdy spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd i zgodnie z decyzją sądu Klient otrzyma tylko część żądanego odszkodowania, ClaimHelp odlicza prowizję tylko od kwoty przyznanej przez sąd.

4.6. Zgodnie z pełnomocnictwem, które Klient wydał ClaimHelp, oświadcza on, że akceptuje niniejsze Warunki. Firma jest uprawniona do potrącenia uzgodnionej opłaty i innych opłaconych wydatków z jej strony w imieniu Klienta z kwoty odszkodowania przed przeniesieniem reszty na konto Klienta.

4.7. Jak najszybciej po otrzymaniu odszkodowania i po odjęciu prowizji i innych kosztów zapłaconych przez ClaimHelp w imieniu klienta, ClaimHelp jest zobowiązany do przekazania pozostałej części odszkodowania. Wszystkie opłaty bankowe i inne opłaty za przelew ponosi klient.

4.8. Gdy ClaimHelp wypłaci Klientowi należne odszkodowanie za konkretny lot, zgodnie z dostarczonymi przez niego informacjami, ClaimHelp nie ponosi odpowiedzialności za działania wykonane przez Klienta, takie jak: podanie nieprawidłowych informacji o koncie bankowym, nieprawidłowy adres itp., które doprowadziły do wypłaty odszkodowania niewłaściwemu odbiorcy. Jeśli z powodu Klienta należna rekompensata zostanie wypłacona niewłaściwemu odbiorcy, ClaimHelp nie ma obowiązku zwrotu kwoty.

4.9  ВW przypadku, gdy z powodu zaniedbania lub z innego powodu, Klient poda nieprawidłowe lub niekompletne informacje, które utrudniają elektroniczny przelew bankowy, w wyniku czego ClaimHelp jest zobowiązana do ponownego przesłania uzgodnionej części odszkodowania, Klient będzie winien ClaimHelp dodatkową opłatę za powtórny przelew w wysokości 50 euro. Na żądanie Klienta ClaimHelp może wysłać fakturę elektroniczną pocztą elektroniczną.

5: Prawa i obowiązki klienta:

5.1. Klient ma bezpłatny dostęp do strony internetowej firmy www.claimhelp.eu i ma możliwość w dowolnym momencie złożyć propozycję umowy lub uzyskać pomoc od ClaimHelp.

5.2. Klient ma prawo zażądać i uzyskać informacje od ClaimHelp dotyczące statusu jego roszczenia, stopnia załatwiania jego wniosku lub otrzymać kopie dostarczonych przez niego dokumentów, w związku ze złożonym roszczeniem o wypłatę odszkodowania.

5.3. Klient zobowiązuje się pomagać w pomyślnej realizacji roszczenia, dostarczając wiarygodnych danych, informacji i dokumentów. W przypadku, gdy dłużnik wypłaci rekompensatę finansową bezpośrednio klientowi lub wykaże, że zamierza to zrobić, klient jest zobowiązany do jak najszybszego poinformowania ClaimHelp, a po otrzymaniu odszkodowania od linii lotniczej jest zobowiązany do zapłaty ClaimHelp w ciągu pięć dni po jej otrzymaniu prowizja należna zgodnie z niniejszym Regulaminem. W każdym jednym przypadku Klient musi w pełni współpracować w celu zapewnienia skutecznego zaspokojenia roszczenia.

5.4. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie lub na siebie samego prawa do wszczęcia postępowania w celu odzyskania należnego mu odszkodowania w związku z roszczeniem (roszczeniami), w odniesieniu do których upoważnył ClaimHelp. Jeśli klient chce podjąć takie działanie przeciwko przewoźnikowi lotniczemu, jest on zobowiązany do powiadomienia ClaimHelp i może przeprowadzać tych działań za wyraźną zgodą Firmy.

5.5. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego numeru rachunku bankowego, na który trzeba przelać należną kwotę odszkodowania, po potrąceniu prowizji ClaimHelp. Musi to zrobić w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania powiadomienia e-mail.

5.6. Klient ma prawo zrezygnować z usług ClaimHelp. Warunki odstąpienia są opisane w punkcie 5.8. niniejszych Warunków.

5.7. Zaznaczając pole „Zgadzam się aby ClaimHelp przetwarzała roszczenia w moim imieniu” w momencie przesyłania żądania za pośrednictwem strony www.claimhelp.eu, Klient przejmuje i akceptuje niniejsze Ogólne Warunki. Jest przez nich związany i powinien je przestrzegać.

5.8. Każdy Klient, który ma umowę z ClaimHelp, ma prawo odstąpić od niej w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie do ClaimHelp pocztą elektroniczną lub dowolnym tekstem.

5.9. Klient nie może odstąpić od zawartej umowy, jeżeli roszczenie zostało podtrzymane przez spółkę dłużnika, tj. ClaimHelp pomyślnie zakończył procedurę przed datą żądania wypowiedzenia przez Klienta.

6: Kary:

6.1. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku określonego w punkcie 5.3. niniejszych Warunków i po upływie terminu określonego w niniejszym punkcie, jest on winien ClaimHelp prowizję określoną w punkcie 4.3. wraz z 5% kwoty odszkodowania.

7: Ochrona danych osobowych:

7.1. ClaimHelp wykorzysta dane osobowe dostarczone przez Klienta wyłącznie do celów, terminów i podstaw określonych w Polityce prywatności firmy. ClaimHelp przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

7.2. ClaimHelp ma prawo ujawnić dane osobowe Klienta stronom trzecim, o ile wyrazi na to zgodę Klient lub w zakresie, w jakim jest to konieczne do zgłoszenia roszczenia przez Klienta.

7.3. O ile Klient nie wyraził wyraźnej zgody na ClaimHelp do przetwarzania podanych przez niego danych osobowych (tj. Imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, data urodzenia, obywatelstwo, płeć, adres, miejsce i kraj zamieszkania, dane paszportowe, dane dotyczące lotu , dane bankowe i e-mail), ClaimHelp robi to na podstawie wykonania zobowiązań przedumownych lub umownych, odpowiednio na podstawie uzasadnionego interesu firmy, o ile nie wpływa to na interesy lub podstawowe prawa i wolności Klienta.

8: Obowiązujące prawo i jurysdykcja:

8.1. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach mają zastosowanie przepisy obowiązującego ustawodawstwa Republiki Bułgarii.

8.2. Spory między stronami będą rozstrzygane w duchu zrozumienia i dobrej woli. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, wszystkie nierozwiązane spory wynikające ze stosunków między stronami zostaną rozstrzygnięte przez właściwy sąd w Sofii.

8.3. W przypadku rozbieżności w tekstach w różnych językach, wersja bułgarska będzie rozstrzygająca.

Ogólne warunki handlowe Data: 01 sierpnia 2018 r.