Opći uvjeti

za putnike u zračnom prometu i za odnose s njima

Ovi Opći uvjeti predstavljaju sporazum između Vas /kao korisnika/klijenta/ i „ClaimHelp“ EOOD /dalje u tekstu ClaimHelp ili Kompanijе/.

1: Pojmovi

1.1. „Uredba (EZ) 261/2004“: Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. godine o utvrđivanju Općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku.

1.2. „Zračna kompanija“: Prijevoznik koji obavlja zračni prijevoz putnika.

1.3. „ClaimHelp“: „CLAIMHELP“ EOOD je društvo registrirano u Bugarskoj na adresi: Sofija, ul. Majski den 26, stan 50.

1.4. „Sporazum“: Postignut Sporazum između ClaimHelp i Klijenta temeljem njegova Suglasja s ovim Općim uvjetima.

1.5. „Zahtjev za naknadu štete“: Svaki podnijeti zahtjev za naknadu protiv Zračne kompanije – Prijevoznika za naplatu novčane naknade od strane putnika temeljem Uredbe 261/2004.

1.6. „Klijent“: Svaka fizička i/ili pravna osoba, njegov/njetin predstavnik/ci/ i/ili nasljednik/ci/ koji podnose Zahtjev za naknadu štete koji su dali Suglasje preko opunomoćivanja i poslije prihvaćanja ovih Općih uvjeta da budu predstavljani od ClaimHelp pred odgovarajućom Zračnom kompanijom.

1.7. „Punomoć“: Dokument kojim Klijent daje Suglasje i ovlašćuje predstavnika ClaimHelp obavljati potrebne radnje u njegovo ime.

1.8. „Sudski predmet“: Skup podataka i dokumentacije koju Klijent dostavlja i koji su potrebni ClaimHelp-u za podnošenje zahtjeva sudu u ime Klijenta, preko Odvjetnik ili Odvjetničko društvo tvrtke ovlaštene za obavljanje prakse u zemlji.

2: Opći uvjeti:

2.1. Ovi Opći uvjeti primjenjivat će se i nedjeljivi su dio svakog Sporazuma između ClaimHelp i Klijenta.

2.2. ClaimHelp zadržava pravo vršiti preinake ovih Općih uvjeta.

2.3. Ukoliko kod provođenja Sporazuma ClaimHelp koristi Odvjetnik/ Odvjetničko društvo i/ili treću/e/ stranu/e/, ovi Opći uvjeti primjenjivat će se i na ove partnere ili na treće strane.

3: Sporazum i postupak:

3.1. Sve su ponude neobavezujuće i moraju se prihvatiti kao poziv za zaključivanje Sporazuma, osim ako ClaimHelp ne predviđa drugo. Popunjavanjem i dostavljanjem podataka na našem siteu www.claimhelp.eu i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Klijent opunomoćuje društvo u njegovo ime preduzimati radnje u svezi sa zahtjevom za naknadu štete protiv određenog zračnog Prijevoznika, u svezi s kašnjenjem leta, otkazivanjem leta ili uskraćenim ukrcajem u zrakoplov.

3.2. Politika povjerljivosti tvrtke dio je sporazuma i Općih uvjeta. Ista se može vidjeti na našoj stranici www.claimhelp.eu u odjeljku Pravna informacija. Kod sklapanja Sporazuma i potpisivanja ovlaštenja smatrat će se da je Klijent obaviješten o uvjetima i izjavljuje da ih prihvaća.

3.3. ClaimHelp ima pravo odbiti angažirati se određenim slučajem za koji je Klijent uputio prijedlog za sklapanje Sporazuma preko sitea www.claimhelp.eu.

3.4. Sporazum postoji jedino kada ga je ClaimHelp potvrdio u pisanom obliku, elektroničkom poštom ili na bilo koji drugi način, ili kada ClaimHelp pokrene obradu Vaših dokumenata. U slučaju više sile ili okolnosti van kontrole ClaimHelp-a kompanija neće biti u obavezi ispunjavati bilo koju obvezu prema Klijentu. U periodu djelovanja više sile ispunjenje obveza ClaimHelp-a miruje.

3.5. Zaključujući Sporazum s ClaimHelp-om Klijent izjavljuje da neće osobno podnositi Zahtjev za naknadu štete odgovarajućem zračnom Prijevozniku, niti će za to ovlašćivati treću stranu bez prethodnog pisanog Suglasja ClaimHelp.

3.6. Zaključujući sporazum s ClaimHelp-om, Klijent izjavljuje i jamči da on/ona ima pravo na zaključivanje ovog sporazuma odnosno na dostavljanje dokumentacije, informacije i podataka u ime drugih putnika (uključivo malodobne djece) koji su dio određene rezervacije za koju je Klijent dobio njihovu suglasnost odnosno suglasnost njihovih roditelja ili pak je sam Klijent  roditelj (staratelj/skrbnik) djeteta. U slučaju pogrešno pružene informacije odnosno pokušaja pronevjere (primjerice: krivotvorenje potpisa, bankarskih podataka i/ili druge informacije) ClaimHelp zadržava pravo tražiti naknadne dokumente ili raskinuti Sporazum bez otkaznog roka. Ukoliko je sporazum raskinut sukladno ovom stavku, Klijent nema pravo tražiti od ClaimHelp-a nuđenje usluga ili odštetu.

3.7. Sporazum i dostavljena dokumentacija čuvaju se u elektroničkom obliku od ClaimHelp od trenutka dobivanja Zahtjeva za naknadu štete. Samo ClaimHelp ima pristup dokumentima, osim kada je ovim Općim uvjetima navedeno drugo.

3.8. Po dobivanju svih podataka i dokumenata ClaimHelp će procijeniti utemeljenost odgovarajućeg Zahtjeva za naknadu štete i obavijestit će Klijenta elektroničkom poštom o rezultatu, sljedećim radnjama i referentnom broju njegovog Zahtjeva za naknadu štete.

3.9. Po dobivanju Zahtjeva za naknadu štete ClaimHelp podnosi pisanu žalbu odgovarajućoj Zračnoj kompaniji i ostvaruje dalju komunikaciju sa zračnim Prijevoznikom. Davanjem potpisane punomoći Klijent daje izričito Suglasje ClaimHelp-u da ga zastupa i jamči da neće pokušavati na bilo koji način stupiti u kontakt s aviokompanijom u svezi s problematičnim letom.

3.10. Ukoliko bude potrebno ClaimHelp će pripremiti i pokrenuti postupak podnošenja odštetnog zahtjeva sudu s ciljem udovoljavanja Zahtjevu za naknadu štete Klijenta. Ukoliko Klijent odbije preduzimanje takvih radnji, Sporazum će prestati smatrano od trenutka podnošenja pisane obavijesti o tome.

3.11. Ukoliko je ClaimHelp ovlašten od Klijenta može u njegovo ime povjeriti odvjetniku ili odvjetničkom društvu obavljanje pravnih radnji. Pri pokretanju sudskog postupka u kojem je Klijent stranka preko pravnog partnera ClaimHelp troškove nastale tijekom postupka podmiruje Klijent odnosno ClaimHelp u ime i na račun Klijenta. Nakon što sud udovolji zahtjevu Klijenta troškovi će se vratiti ClaimHelp-u umanjenjem obavljene uplate zračnog prijevoznika – dužnika.

4: Provizija i plaćanje:

4.1. ClaimHelp dobiva proviziju jedino u slučaju uspješnog rješavanja Zahtjeva za naknadu štete, odnosno po osiguranju dugovane odštete.

4.2. ClaimHelp neće tražiti plaćanje bilo kakvih dažbina ili provizija, ukoliko Klijent nije dobio nikakvu odštetu u svezi sa Zahtjevom za naknadu štete koji je podnio/podnijela protiv Zračne kompanije.

4.3. Provizija u korist ClaimHelp iznosi 25% cijele odštete koja se duguje svakom putniku temeljem svakog Zahtjeva za koji se traži naknada štete zbog kašnjenja leta u polasku, otkazanog leta ili zbog uskračenog ukrcaja u zrakoplov. Na zahtjev Klijenta ClaimHelp može dostaviti podatke o veličini odgovarajućih naknada na ime bankarskih usluga. Ukoliko je klijent upućen od turističke agencije ili drugog partnera ili njegov zahtjev obrađuje takav partner ClaimHelp-a, naplatit će se dodatna upravna pristojba u iznosu od 25 eura.

4.4. Klijent bezuvjetno prihvaća da ClaimHelp umanji za proviziju društva sve odštete naplaćene od zračnog Prijevoznika u svezi s njegovim Zahtjevom za naknadu štete/a.

4.5. U slučaju rješavanja spora sudskim postupkom i sukladno odluci suda Klijent je dobio samo dio zahtjevane naknade štete, ClaimHelp će odbiti proviziju samo od iznosa koji je sud presudio.

4.6. Sukladno punomoći koju Klijent daje ClaimHelp-u izjavljujući da prihvaća ove Opće uvjete, Kompanija ima pravo naplatiti dogovorenu proviziju od iznosa odštete prije nego što doznači ostali dio na račun Klijenta.

4.7. ClaimHelp se obvezuje u najkraćem mogućem roku po dobivanju odštete i poslije odbitka provizije doznačiti preostali dio odštete. Bilo koje druge bankarske i druge dažbine u svezi s doznakom na teret su Klijenta.

4.8. Kada je sukladno informaciji ponuđenoj od Klijenta o konkretnom letu ClaimHelp podmirio Klijentu dugovanu odštetu ClaimHelp neće snositi odgovornost za poduzete radnje Klijenta, primjerice za ponuđene pogrešne podatke o bankovnom računu, pogrešnu adresu i slično što je dovelo do isplate dugovane odštete pogrešnom primatelju. Ukoliko je krivnjom Klijenta dugovana odšteta isplaćena pogrešnom primatelju, ClaimHelp nije u obvezi plaćati iznos po drugi put.

4.9 Ukoliko je omaškom ili iz drugog razloga Klijent dostavio pogrešne ili nepotpune podatke čime je otežana bankarska doznaka, uslijed čega je potrebno da ClaimHelp ponovno doznači dogovoreni dio naknade, Klijent će ClaimHelpu dugovati dodatnu nagradu za ponovnu doznaku u iznosu od 50 eura. Po želji Klijenta ClaimHelp može dostaviti elektronski račun mailom.

5: Prava i obveze Klijenta:

5.1. Klijent može slobodno pristupiti siteu Kompanijе www.claimhelp.eu i omogućeno mu je u svakom momentu uputiti prijedlog za sklapanje Sporazuma o pomoći od ClaimHelp-a.

5.2. Klijent ima pravo tražiti i dobiti informaciju od ClaimHelp-a o stanju svog Zahtjeva za naknadu štete, njegovom kretanju ili dobivati preslike isprava koje je dostavio u svezi s podnijetim Zahtjevom za naknadu štete.

5.3. Klijent se obvezuje pridonositi uspješnom ostvarenju Zahtjeva za naknadu štete dostavljajući vjerodostojne podatke, informaciju i dokumente. U slučaju kada dužnik plati financijsku kompenzaciju izravno Klijentu ili najavi da to kani učiniti, Klijent je u obvezi što je moguće prije obavijestiti o tome ClaimHelp i dužan je u roku od pet dana po dobivanju kompenzacije od Zračne kompanije platiti ClaimHelp-u dugovanu proviziju sukladno ovim Općim uvjetima. U svakom slučaju Klijent mora surađivati u potpunosti kako bi se osiguralo uspješno reguliranje Zahtjeva za naknadu štete.

5.4. Klijent nema pravo povjeravati trećim osobama ili sam pokretati postupak naplate naknade koja mu slijedi temeljem Zahtjeva za naknadu štete/a za koju/koje je reprezentativno ovlastio ClaimHelp. Ukoliko Klijent želi pokrenuti takav postupak protiv zračnog Prijevoznika, dužan/dužna je o tomu obavijestiti ClaimHelp te takve radnje obaviti poslije izričitog suglasja Kompanijе.

5.5. Klijent se obvezuje dostaviti korektan broj računa u banci na koji se mora doznačiti dugovani iznos odštete po odbitku provizije ClaimHelp. On mora to učiniti u roku od pet radnih dana po dobivanju obavijesti elektroničkom poštom.

5.6. Klijent ima pavo otkazati usluge ClaimHelp-a. Uvjeti otkazivana navedeni su u točki 5.8. ovih Općih uvjeta.

5.7. Oznakom u polju „Dajem Suglasje ClaimHelp-u da u moje ime obradi Zahtjev za naknadu štete“ u trenutku podnošenja zahtjeva preko sitea www.claimhelp.eu Klijent prihvaća i daje Suglasje s ovim Općim uvjetima. Isti ga/je obvezuju i dužan/dužna je ih poštovati.

5.8. Svaki Klijent koji je zaključio Sporazum s ClaimHelp-om ima pravo raskinuti ga unutar 14 dana po sklapanju. Raskid mora biti u pisanom obliku upućenom ClaimHelp-u na e-mail ili dopisom sa slobodnom tekstom.

5.9. Klijent ne može raskinuti zaključeni sporazum ukoliko je Zahtjevu za naknadu štete udovoljeno od Zračne kompanije-dužnika, odnosno ClaimHelp je postupak priveo uspješnom kraju prije datuma zahtjeva za raskid od Klijenta.

6: Penali

6.1. Ukoliko i po isteku roka navedenog u ovoj točki Klijent ne ispuni svoju obvezu iz t. 5.3. ovih Općih uvjeta, on će dugovati ClaimHelp-u proviziju navedenu u t. 4.3. skupa s 5% veličine naknade.

7: Zaštita osobnih podataka:

7.1. ClaimHelp će koristiti dostavljene osobne podatke Klijenta jedino s ciljem ispunjenja Sporazuma. ClaimHelp će uzimati u obzir propise o povjerljivosti i/ili odgovarajuće zakonodavstvo o zaštiti osobnih podataka.

7.2. ClaimHelp ima pravo jedino uz suglasje Klijenta otkrivati osobne podatke trećim stranama ukoliko je to potrebno za usphešno rješavanje podnijetog Zahtjeva za naknadu štete.

7.3. Ukoliko Klijent nije dao izričitu suglasnost ClaimHelp-u za obradu njegovih/njezinih osobnih podataka (ime i prezime, JMBG, datum rođenja, nacionalnost, spol, adresa, mjesto i država prebivališta, podatci iz putovnice, podatci o letu, informacije o bankovnom računu, adresa elektroničke pošte), ClaimHelp će to obaviti temeljem ispunjenja predugovornih ili ugovornih obveza odnosno temeljem legitimnog interesa društva, u mjeru u kojoj se ne zasežu interesi, temeljna prava i slobode Klijenta.

8: Primjenjivo zakonodavstvo

8.1. Svi sporazumi zaključeni s ClaimHelp-om, neovisno o tomu gdje se Klijent nalazi, regulirat će se prema bugarskom zakonodavstvu.

8.2. Sporovi između stranaka rješavat će se u duhu razumijevanja i dobre volje. Ukoliko se suglasnost ne postigne, svi neriješeni sporovi izazvani odnosima između strana, rješavat će se sudskim postupkom od nadležnog suda u Sofiji.

8.3. U slučaju razlika u tekstovima na različitim jezicima prednost ima inačica na bugarskom jeziku.

Datum Opći uvjeti: 1 kolovoz 2018. godine