Opšti uslovi

                                                           za putnike u vazdušnom saobraćaju i za odnose sa njima

Ovi Opšti uslovi predstavljaju sporazum između Vas /kao korisnika/klijenta/ i „ClaimHelp“ EOOD /dalje u tekstu ClaimHelp ili Kompanijе/.

1: Pojmovi

1.1. „Uredba (EZ) 261/2004“: Uredba (EZ) br. 261/2004 Evropskog parlamenta i Veća od 11. februara 2004. godine o utvrđivanju opštih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku.

1.2. „Aviokompanija“: Prevoznik koji obavlja vazdušni prevoz putnika.

1.3. „ClaimHelp“: „CLAIMHELP“ EOOD je društvo registrovano u Bugarskoj na adresi: Sofija, ul. Majski den 26, stan 50.

1.4. „Sporazum“: Postignut Sporazum između ClaimHelp i Klijenta na osnovu njegove saglasnosti sa ovim Opštim uslovima.

1.5. Zahtev za naknadu štete“: Svaki podneti zahtev za naknadu protiv Aviokompanije – Prevoznika za naplatu novčane naknade od strane putnika na osnovu Uredbe 261/2004.

1.6. „Klijent“: Svako fizičko i/ili pravno lice, njegov/njen predstavnik/ci/ i/ili naslednik/ci/ koji podnose Zahtev za naknadu štete koji su dali saglasnost preko opunomoćivanja i posle prihvatanja ovih Opštih uslova da budu predstavljani od strane ClaimHelp pred odgovarajućom Aviokompanijom.

1.7. „Punomoćje“: Dokument kojim Klijent daje saglasnost i ovlašćuje predstavnika ClaimHelp da obavlja potrebne radnje u njegovo ime.

1.8. „Sudski predmet“: Skup podataka i dokumentacije koju Klijent dostavlja i koji su potrebni ClaimHelp za podnošenje zahteva sudu u ime Klijenta, preko Advokat/advokatsko društvo ovlašćene da rade u zemlji.

2: Opšti uslovi:

2.1. Ovi Opšti uslovi primenjivaće se i nedeljivi su deo svakog Sporazuma između ClaimHelp i Klijenta.

2.2. ClaimHelp zadržava pravo da vrši promene ovih Opštih uslova.

2.3. Ukoliko kod sprovođenja Sporazuma ClaimHelp koristi Advokat/advokatsko društvo i/ili treću/e/ stranu/e/, ovi Opšti uslovi primenjivaće se i na ove partnere ili na treće strane.

3: Sporazum i postupak:

3.1. Sve ponude su neobavezujuće i moraju da se prihvataju kao poziv za zaključivanje Sporazuma, osim ako ClaimHelp ne predviđa drugo. Popunjavanjem i dostavljanjem podataka na našem sajtu www.claimhelp.eu i prihvatanjem ovih Opštih uslova Klijent opunomoćuje društvo da u njegovo ime preduzme radnje u vezi sa zahtevom za naknadu štete protiv određenog vazdušnog Prevoznika, u vezi sa kašnjenjem leta, otkazivanjem leta ili uskraćenim ukrcajem u avion.

3.2. Politika poverljivosti firme deo je sporazuma i Opštih uslova. Ista se može videti na našoj stranici www.claimhelp.eu u odeljku Pravna informacija. Kod sklapanja Sporazuma i potpisivanja punomoćja smatraće se da je Klijent obavešten o uslovima i izjavljuje da ih prihvata.

3.3. ClaimHelp ima pravo da odbije da se angažuje određenim slučajem za koji je Klijent uputio predlog za sklapanje Sporazuma preko sajta www.claimhelp.eu.

3.4. Sporazum postoji jedino kada ga je ClaimHelp potvrdio u pisanom obliku, elektronskom poštom ili na bilo koji drugi način, ili kada ClaimHelp pokrene obradu Vaših dokumenata. U slučaju više sile ili okolnosti van kontrole ClaimHelp kompanija neće biti u obavezi da ispunjava bilo koju obavezu prema Klijentu. U periodu delovanja više sile ispunjenje obaveza ClaimHelp-a miruje.

3.5. Zaključujući Sporazum sa ClaimHelp Klijent izjavljuje da neće lično podnositi Zahtev za naknadu štete odgovarajućem vazdušnom Prevozniku, niti će za to ovlašćivati treću stranu bez prethodne pisane saglasnosti ClaimHelp.

3.6. Sklapajući sporazum sa ClaimHelp, Klijent izjavljuje i garantuje da on/ona ima pravo da sklopi ovaj sporazum odnosno da dostavlja dokumentaciju, informacije i podatke u ime drugih putnika (uključujući maloletnu decu) koji su deo određene rezervacije za koju je Klijent dobio njihovu saglasnost, odnosno saglasnost njihovih roditelja ili je sam Klijent  roditelj (staratelj/zastupnik) deteta. U slučaju pogrešno pružene informacije odnosno pokušaja prevare (na primer: falsifikovanje potpisa, bankarskih podataka i/ili druge informacije) ClaimHelp zadržava pravo da traži dodatne dokumente ili da raskine Sporazum bez otkaznog roka. Ukoliko je sporazum raskinut saglasno ovom stavku, Klijent nema pravo da traži od ClaimHelpa nuđenje usluga ili odštetu.

3.7. Sporazum i dostavljena dokumentacija čuvaju se u elektronskom obliku od strane ClaimHelp od trenutka dobijanja Zahteva za naknadu štete. Samo ClaimHelp ima pristup dokumentima, osim kada je ovim Opštim uslovima navedeno drugo.

3.8. Po dobijanju svih podataka i dokumenata ClaimHelp će proceniti osnovanost odgovarajućeg Zahteva za naknadu štete i obavestiće Klijenta elektronskom poštom o rezultatu, sledećim radnjama i referentnom broju njegovog Zahteva za naknadu štete.

3.9. Po dobijanju Zahteva za naknadu štete ClaimHelp podnosi pisanu žalbu odgovarajućoj Aviokompaniji i ostvaruje dalju komunikaciju sa vazdušnim Prevoznikom. Davanjem potpisanog punomoćja Klijent daje izričitu saglasnost da ga ClaimHelp predstavlja i garantuje da neće pokušavati na bilo koji način da stupa u kontakt sa aviokompanijom u vezi sa problematičnim letom.

3.10. Ukoliko je potrebno ClaimHelp će pripremiti i pokrenuti postupak podnošenja odštetnog zahteva sudu sa ciljem udovoljavanja Zahtevu za naknadu štete Klijenta. Ukoliko Klijent odbije da se takve radnje preduzmu, Sporazum će prestati smatrano od trenutka podnošenja pisanog obaveštenja o tome.

3.11. Ukoliko je ClaimHelp ovlašćen od Klijenta, može u njegovo ime da poveri advokatu ili advokatskom društvu da obavlja pravne radnje. Pri pokretanju sudskog postupka u kojem je Klijent stranka pomoću pravnog partnera ClaimHelp troškove nastale tokom postupka podmiruje Klijent odnosno ClaimHelp u ime i za račun Klijenta. Nakon što sud udovolji zahtevu Klijenta, troškovi će se vratiti ClaimHelpu umanjenjem obavljene uplate vazdušnog prevoznika – dužnika.

4: Provizija i plaćanje:

4.1. ClaimHelp dobija proviziju jedino u slučaju uspešnog rešenja Zahteva za naknadu štete, dakle po obezbeđenju dugovane odštete.

4.2. ClaimHelp neće tražiti plaćanje bilo kakvih taksi ili provizija, ukoliko Klijent nije dobio nikakvu odštetu u vezi sa Zahtevom za naknadu štete koji je podneo/podnela protiv Aviokompanije.

4.3. Provizija u korist ClaimHelp iznosi 25% cele odštete koja se duguje svakom putniku po osnovu svakog Zahteva za koji se traži naknada štete zbog kašnjenja leta u polasku ili otkazanog leta kao i kod uskračenog ukrcaja u avion. Na zahtev Klijenta ClaimHelp može da dostavi podatke o veličini odgovarajućih naknada na ime bankarskih usluga. Ukoliko je klijent upućen od strane turističke agencije ili drugog partnera ili njegov zahtev obrađuje takav partner ClaimHelp-a, naplatiće se dodatna administrativna taksa u iznosu od 25 evra.

4.4. Klijent bezuslovno prihvata da ClaimHelp umanji za proviziju društva sve odštete naplaćene od vazdušnog Prevoznika u vezi sa njegovim Zahtevom za naknadu štete/a.

4.5. U slučaju da se spor reši sudskim postupkom i saglasno odluci suda Klijent dobija samo deo zahtevane naknade štete, ClaimHelp će odbiti proviziju samo od iznosa koji je sud presudio.

4.6. Saglasno punomoćju koje Klijent daje ClaimHelp izjavljujući da prihvata ove Opšte uslove, Kompanija ima pravo da naplati dogovorenu proviziju od iznosa odštete pre nego što doznači ostali deo na račun Klijenta.

4.7. ClaimHelp se obavezuje da će u najkraćem mogućem roku po dobijanju odštete i posle odbijanja provizije doznačiti preostali deo odštete. Bilo koje druge bankarske i druge takse u vezi sa doznakom su na teret Klijenta.

4.8. Kada je saglasno informaciji ponuđenoj od strane Klijenta o konkretnom letu ClaimHelp podmirio Klijentu dugovanu odštetu, ClaimHelp neće snositi odgovornost za preduzete radnje Klijenta, na primer za ponuđene pogrešne podatke o bankovnom računu, pogrešnu adresu i slično čime je došlo do isplate dugovane odštete pogrešnom primaocu. Ukoliko je krivicom Klijenta dugovana odšteta isplaćena pogrešnom primaocu, ClaimHelp nije u obavezi da plaća iznos po drugi put.

4.9 Ukoliko je omaškom ili iz drugog razloga Klijent dostavio pogrešne ili nepotpune podatke čime je otežana bankarska doznaka, usled čega je potrebno da ClaimHelp ponovo doznači dogovoreni deo naknade, Klijent će ClaimHelpu dugovati dodatnu nagradu za ponovnu doznaku u iznosu od 50 evra. Po želji Klijenta ClaimHelp može da dostavi elektronski račun mejlom.

5: Prava i obaveze Klijenta:

5.1. Klijent može slobodno da pristupi sajtu Kompanijе www.claimhelp.eu i omogućeno mu je da u svakom momentu upućuje predlog za sklapanje Sporazuma i pomoć od strane ClaimHelp.

5.2. Klijent ima pravo da traži i dobija informaciju od ClaimHelp o stanju svog Zahteva za naknadu štete, njegovom kretanju ili da dobija kopije isprava koje je dostavio u vezi sa podnetim Zahtevom za naknadu štete.

5.3. Klijent se obavezuje da doprinosi uspešnom ostvarivanju Zahteva za naknadu štete dostavljajući verodostojne podatke, informaciju i dokumente. U slučaju kada dužnik plati finansijsku kompenzaciju direktno Klijentu ili najavi da ima nameru da to učini Klijent je u obavezi da što je moguće pre obavesti o tome ClaimHelp i dužan je da u roku od pet dana po dobijanju kompenzacije od Aviokompanije plati ClaimHelp dugovanu proviziju saglasno ovim Opštim uslovima. U svakom slučaju Klijent mora da sarađuje u potpunosti kako bi se obezbedilo uspešno regulisanje Zahteva za naknadu štete

5.4. Klijent nema pravo da poverava trećim licima ili da sam pokreće postupak naplate naknade koja mu sledi povodom Zahteva za naknadu štete/a za koju/koje je reprezentativnim ovlastima ovlastio ClaimHelp. Ukoliko Klijent želi da pokrene takav postupak protiv vazdušnog Prevoznika, dužan/dužna je da o tome obavesti ClaimHelp i da obavi te radnje posle izričite saglasnosti Kompanijе.

5.5. Klijent se obavezuje da će dostaviti korektan broj računa u banci na koji mora da se doznači dugovani iznos odštete po odbijanu provizije ClaimHelp. On mora da to učini u roku od pet radnih dana po dobijanju obaveštenja elektronskom poštom.

5.6. Klijent ima pavo da otkaže usluge ClaimHelp. Uslovi otkaza navedeni su u tački 5.8. ovih Opštih uslova.

5.7. Oznakom u polju „Dajem saglasnost da ClaimHelp u moje ime obradi Zahtev za naknadu štete“ u trenutku podnošenja zahteva preko sajta www.claimhelp.eu Klijent prihvata i daje saglasnost sa ovim Opštim uslovima. Isti ga/je obavezuju i dužan/dužna je da ih poštuje.

5.8. Svaki Klijent koji je zaključio Sporazum sa ClaimHelp ima pravo da ga raskine unutar 14 dana po sklapanju. Raskid mora da bude u pisanom obliku upućenom ClaimHelp na e-mail ili dopisom u slobodnom tekstu.

5.9. Klijent ne može da raskine zaključeni sporazum ukoliko je Zahtevu za naknadu štete udovoljeno od strane Aviokompanije-dužnika, odnosno ClaimHelp je postupak priveo uspešnom kraju pre datuma zahteva za raskid od strane Klijenta.

6: Penali

6.1. Ukoliko i po isteku roka navedenog u ovoj tački Klijent ne ispuni svoju obavezu iz t. 5.3. ovih Opštih uslova, on duguje ClaimHelp-u proviziju navedenu u t. 4.3. zajedno sa 5% veličine naknade.

7: Zaštita ličnih podataka:

7.1. ClaimHelp će koristiti dostavljene lične podatke Klijenta jedino sa ciljem ispunjenja Sporazuma. ClaimHelp će uzimati u obzir propise o poverljivosti i/ili odgovarajuće zakonodavstvo o zaštiti ličnih podataka.

7.2. ClaimHelp ima pravo da jedino uz suglasnost Klijenta otkriva lične podatke trećim stranama ukoliko je to potrebno za uspešno rešavanje podnetog Zahteva za naknadu štete.

7.3. Ukoliko Klijent nije dao izričitu saglasnost ClaimHelpu na obradu njegovih/njenih ličnih podataka (ime i prezime, JMBG, datum rođenja, nacionalnost, pol, adresa, mesto i država prebivališta, podaci iz pasoša, podaci o letu, informacije o bankovnom računu, adresa elektronske pošte), ClaimHelp će to obavljati na osnovu ispunjenja predugovornih ili ugovornih obaveza odnosno na osnovu legitimnog interesa društva, u meri u kojoj se ne zasežu interesi, osnovna prava i slobode Klijenta.

8: Primenljivo zakonodavstvo:

8.1. Svi sporazumi zaključeni sa ClaimHelp, nezavisno od toga gde se Klijent nalazi, regulisaće se prema bugarskom zakonodavstvu.

8.2. Sporovi između stranaka rešavaće se u duhu razumevanja i dobre volje. Ukoliko se saglasnost ne postigne, svi nerešeni sporovi izazvani odnosima između strana, rešavaće se sudskim postupkom od strane nadležnog suda u Sofiji.

8.3. U slučaju razlika u tekstovima na različitim jezicima prednost ima verzija na bugarskom jeziku.

Datum Opšti uslovi: 1 avgust 2018 godine