Všeobecné obchodní podmínky

                                                           pro cestující vzdušnou dopravou a vztahy s nimi

Tyto Všeobecné obchodní podmínky představují dohodou mezi Vámi /jakožto spotřebitel/ klient a společností CLAIMHELP EOOD /dále jen ClaimHelp nebo Společnost/.

1: Pojmy

1.1. „Nařízení (ЕS) 261/2004“: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ЕS) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu.

1.2. „Letecká společnost“: Dopravce, provozující vzdušnou přepravu cestujících.

1.3. „ClaimHelp“: CLAIMHELP ЕООD je společnost registrovaná v Bulharsku, s adresou: Sofie, ul. Mayski den č. 26, vch. 3.

1.4. „Dohoda“: Uzavřená dohoda mezi společností ClaimHelp a Klientem, na základě jeho souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

1.5. „Nárok “: Je každý uplatněný nárok vůči letecké společnosti – přepravce, o obdržení peněžitého odškodnění cestujícího, na základě Nařízení (ЕS) č. 261/2004.

1.6. „Klient“: Každá fyzická a/nebo právnická osoba, její zástupce a/nebo dědice, kteří uplatňují nárok a udělili souhlas prostřednictvím zmocnění a po přijetí těchto Všeobecných obchodních podmínek, aby byly zastupovány společností ClaimHelp před příslušnou leteckou společností.

1.7. „Plná moc“: Dokument, kterým klient souhlasí a poskytuje zastupitelskou moc společnosti ClaimHelp k provedení nezbytných úkonů jeho jménem, ohledně jeho nároku/ů.

1.8. „Soudní řízení“: Souhrn klientem poskytnutých informací a dokumentů, nezbytné pro společnost ClaimHelp, aby podala žalobu u soudu jeho jménem, prostřednictvím Advokát/ advokátní společnost oprávněné k výkonu praxe v zemi.

2: Všeobecné obchodní podmínky:

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou aplikovatelné a tvoří nedílnou součástí každé dohody mezi společností ClaimHelp a klientem.

2.2. ClaimHelp si vyhrazuje právo měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky.

2.3. Za podmínky, že během splnění dohody používá ClaimHelp Advokát/ Advokátní společnost a/nebo třetí stranu/y/, jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky aplikovatelné i pro tyto partnery nebo třetí strany.

3: Dohoda a postup:

3.1. Nakolik nebylo mezi stranami dohodnuto jinak, všechny společností udělané nabídky klientovi nezavazují společnost ClaimHelp a mají se pojímat jako výzvu na uzavření dohody. Vyplněním a podáním informací na naše webové stránky www.claimhelp.eu a souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, zmocňuje klient společnost, aby podnikla jeho jménem úkony, spojené s nárokováním odškodnění proti určitého vzdušného přepravce, v souvislosti se zpožděním, zrušením letu nebo odepřením nástupu na palubě letadla.

3.2. Politika důvěrnosti firmy je součásti dohody a Všeobecných obchodních podmínek. Lze ji najít na naše webové stránky www.claimhelp.eu, v oddíle „Právní informace“. Uzavřením dohody a podepsáním plné moci, se Klient považuje za vyrozuměn o podmínkách politiky důvěrnosti a prohlašuje, že s ní souhlasí a akceptuje ji.

3.3. ClaimHelp je oprávněná odepřít pojetí daného případu, o kterém klient poslal návrh o uzavření dohody prostřednictvím webových stránkách www.claimhelp.eu.

3.4. Dohoda je přítomná pouze v případě, že bude písemně potvrzená společností ClaimHelp, prostřednictvím elektronické pošty, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, nebo když začne ClaimHelp zpracovávat Vaše dokumenty. V případě nepřemožitelné události nebo okolnosti, mimo kontrolu ClaimHelp (vyšší moc), nebude společnost povinná plnit kterýkoliv ze svých závazků vůči Klientovi. Pro období nepřemožitelné síly (vyšší moci) bude plnění závazků společnosti ClaimHelp pozastaveno.

3.5. Uzavřením dohody se společností ClaimHelp, klient zaručuje, že neuplatnil a/nebo nebude uplatňovat svůj nárok osobně u příslušného vzdušného přepravce, a že nebude dále zmocňovat třetí stranu o tom, bez předběžného písemného souhlasu ClaimHelp.

3.6. Uzavřením dohody se spol. ClaimHelp, Klient prohlašuje a zaručuje, že je oprávněný/á tuto dohodu uzavřít a/nebo poskytovat dokumentaci, informace a údaje jménem jiných cestujících (včetně nezletilých dětí a/nebo mladistvých), kteří jsou součástí dané rezervace, o čemž Klient obdržel jejich souhlas, nebo souhlas jejich rodičů, nebo, že sám Klient je rodičem (opatrovníkem/poručníkem) dítěte. V případě chybného poskytnutí informací nebo pokusu o podvod (např. padělaný podpis, bankovní údaje a/nebo jiné informace) si spol. ClaimHelp vyhrazuje právo vyžadovat dodatečné dokumenty, nebo Dohodu ukončit bez předchozí výpovědí. Byla-li Dohoda ukončená podle tohoto paragrafu, není Klient oprávněn nárokovat od spol. ClaimHelp poskytnutí služeb nebo odškodnění.

3.7. Dohoda a předložené dokumenty budou uloženy v elektronické podobě ze strany ClaimHelp od okamžiku přijetí nároku. Pouze ClaimHelp má přístup k dokumentům, není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak.

3.8. Po obdržení všech údajů a dokumentů, zhodnotí ClaimHelp platnost příslušného nároku a oznámí klientovi elektronickou poštou výsledek, další úkony a referenční číslo jeho nároku.

3.9. Po akceptaci nároku, podá ClaimHelp písemnou stížnost u příslušné letecké společnosti a provádí další komunikaci s vzdušním přepravcem. Poskytnutím podepsané plné moci, uděluje  klient svůj výhradní souhlas o svém zastupování společností ClaimHelp a zaručí, že se nebude jakýmkoliv způsobem pokoušet kontaktovat leteckou společnost, v souvislosti s jeho problematickým letem.

3.10. Pokud letecká společnost odmítne uhradit odškodnění a ClaimHelp je názoru, že klient má nárok na odškodnění, pak připraví a zahájí postup nárokování žaloby u soudu, za účelem uspokojení nároku klienta. O záměrech společnosti ClaimHelp bude klient vyrozuměn předem elektronickou poštou  a je možné, že bude nezbytné podepsat dílčí plnou moc na zahájení soudních úkonů. Odmítne-li klient podniknutí takových úkonů, bude dohoda ukončená, počínaje okamžikem podání písemného odmítnutí.

3.11. Na základě zplnomocnění od Klienta, smí spol. ClaimHelp dále ukládat jménem Klienta právní úkony advokátovi nebo advokátní společnosti. Při zahájení soudního řízení, u něhož je Klient stranou, budou prostřednictvím právního partnera spol. ClaimHelp veškeré vzniklé náklady v chodu řízení kryty Klientem nebo jeho jménem a na jeho účet společností ClaimHelp. Tyto náklady budou navráceny spol. ClaimHelp po vyhovění soudního nároku Klienta, a to prostřednictvím jejich započtení z provedené platby ze strany vzdušného přepravce – dlužníka.

4: Provize a úhrada:

4.1. ClaimHelp obdrží provizí pouze v případě úspěšného ukončení nároku, a sice – po obdržení dlužného odškodnění od letecké společnosti.

4.2. ClaimHelp nevyžaduje úhradu žádných poplatků nebo provizí, pokud klient nezískal žádné odškodnění v souvislosti s jim nárokovaného odškodnění od letecké společnosti.

4.3. Provize společnosti ClaimHelp je ve výši 25 % (včetně DPH) (bez bankovních poplatků pro převody, směnečné poplatky) z plného odškodnění, které je splatné každému cestujícímu ohledně každého jednotlivého nároku o odškodnění, který se týká zpožděného nebo zrušeného letu, nebo odepření nástupu na palubu letadla.  Na žádost ze strany Klienta, může  ClaimHelp poskytnout informace o výši příslušných poplatků pro bankovní služby. V případě, že byl klient  poslán cestovní kanceláří nebo jiným partnerem, nebo jeho nárok byl zpracován prostřednictvím takového partnera ClaimHelp, sráží se dodatečný správný poplatek ve výši 25 EUR.

4.4. Klient bezpodmínečně souhlasí, aby společnost ClaimHelp srazila jí dlužnou provizi ze všech uhrazených vzdušným přepravcem odškodnění v jeho nároku/ů.

4.5. V případě, že bude spor vyřešen soudní cestou a podle rozhodnutí soudu dostane klient pouze část nárokovaného odškodnění, společnost ClaimHelp srazí provizi pouze ze soudem přisouzené částky.  Veškeré náklady, provedené v rámci soudního řízení, včetně zákonného úroku, přisouzené soudem, budou patřit ClaimHelp, nebylo-li písemně stanoveno jinak.

4.6. V souladu s plnou mocí, kterou klient udělí společnosti ClaimHelp a prohlášením, že přijímá tyto Všeobecné obchodní podmínky, je společnost oprávněná srazit dohodnutou provizi z odškodnění, předtím, než převede zbývající část na účet klienta.

4.7. V co možno nejkratších termínech po obdržení odškodnění a po srážení provizi, se společnost ClaimHelp zavazuje převést zbývající část odškodnění. Veškeré bankovní a jiné poplatky za převod hradí klient.

4.8.  Když spol. ClaimHelp zaplatí dlužné odškodnění Klientovi pro konkrétní let, v souladu s jim poskytnutých informací, nenese spol. ClaimHelp zodpovědnost za Klientem provedené úkony, jako například: podání chybných informací o bankovním účtu, chybnou adresu aj., které by vedly k výplatě odškodnění chybnému adresátovi. Pokud vinou Klientem bude dlužné odškodnění vyplaceno chybnému adresátovi, nevzniká spol. ClaimHelp povinnost provést  opětovnou platbu částky.

4.9  V případě, že v důsledku nedbalosti, nebo z jiných důvodů poskytne Klient nepravdivou nebo neúplnou informaci, která zatíží provedení elektronického bankovního převodu, v jejímž důsledku bude muset společnost ClaimHlp provést opětovné poslání dohodnuté části odškodnění, bude Klient dlužit společnosti ClaimHelp dodatečnou odměnu pro opětovné poslání ve výší 50 EUR. Na žádost Klienta, může ClaimHelp poslat elektronickou fakturu emailem.

5: Práva a povinnosti klienta:

5.1. Klient má volný přístup k webovým stránkám společnosti na adrese www.claimhelp.eu a má možnost kdykoliv posílat návrh na uzavření dohody a součinnosti ze strany společnosti ClaimHelp.

5.2. Klient je oprávněn vyžadovat a obdržet informace od společnosti ClaimHelp o stavu jeho nároku, jeho pohybu, nebo obdržet kopie jim poskytnutých dokumentů, v souvislosti s nárokem o vyplácení odškodnění.

5.3. Klient se zavazuje součinit pro úspěšnou realizaci nároku, poskytnutím pravdivých údajů, informací a dokumentů. V případě, že dlužník zaplatí finanční kompenzaci přímo klientovi, nebo uvede, že má záměr to udělat, je klient povinen informovat ClaimHelp co možno nejdřív, a přitom při obdržení kompenzace ze strany letecké společnosti, se zavazuje vyplatit společnosti ClaimHelp v lhůtě do pěti dnů od jejího obdržení dlužnou provizi, v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. V každém jednotlivém případě má Klient součinit zcela za účelem zajistit úspěšného vyrovnání nároku.

5.4. Klient nesmí ukládat třetím osobám nebo sám podniknout postup na navrácení jim dlužného odškodnění, ohledně nároku/ů, o kterých poskytl zastupitelskou moc společnosti ClaimHelp. Pokud si klient přeje podniknout takový postup proti leteckému přepravci, pak je povinen to oznámit společnosti ClaimHelp a provést tyto úkony po výhradním souhlasu společnosti.

5.5. Klient je povinen poskytnout správné číslo bankovního účtu, na který bude převedena dlužná částka odškodnění, po srážení provizi společnosti ClaimHelp. Klient musí učinit tak v rámci pěti pracovních dní, po obdržení oznámení elektronickou poštou.

5.6. Klient je oprávněn odmítnout služby společnosti ClaimHelp. Podmínky odmítnutí jsou popsány v bodě 5.8. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

5.7. Zaškrtnutím pole „Uděluji svůj souhlas společnosti ClaimHelp ke zpracování nároku mým jménem“ k okamžiku podání žádosti prostřednictvím webových stránek www.claimhelp.eu, klient akceptuje a souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Je jimi dále vázán a povinen je dodržovat.

5.8. Každý klient, který uzavřel dohodu se společností ClaimHelp, je oprávněn od ní odstoupit v rámci 14 dnů po jejím uzavření. Odstoupení musí být písemné a posláno společnosti ClaimHelp, prostřednictvím e-mailu nebo dopisem s volnou textací.

5.9. Klient nesmí odstoupit od uzavřené dohody, byl-li jeho nárok schválen leteckou společností dlužníka, tzn., že společnost  ClaimHelp přivedla postup k úspěšnému konci před tím, než klient odstoupil od uzavřené dohody.

6: Smluvní pokuty

6.1. V případě, že Klient nesplní svůj závazek podle bodu 5.3. těchto Všeobecných obchodních podmínek i po vypršení lhůty, uvedenou v tomto bodě, pak dluží společností ClaimHelp provizi, stanovenou v bodě 4.3., spolu s 5% z výše kompenzace.

7: Ochrana osobních údajů:

7.1. ClaimHelp bude používat klientem poskytnuté osobní údaje pro účely, důvody a v termínech podrobně uvedené v „Politice ochrany osobních údajů“ společnosti. ClaimHelp zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnou legislativou o ochraně osobních údajů.

7.2. ClaimHelp je oprávněná odhalit osobní údaje klienta třetím stranám, nakolik má k tomu souhlas klienta nebo nakolik je to nezbytné pro klientem uloženého uplatnění nároku.

7.3. Nakolik Klient nevyjádřil svůj výhradní souhlas s tím, aby spol. ClaimHelp zpracovávala jim poskytnuté osobní údaje (tzn. jméno, RČ, datum narození, státní příslušnost, pohlaví, adresu, místo a stát pobytu, pasové údaje, údaje o letu, bankovní údaje a e-mail), spol. ClaimHelp to provede na základě plnění předsmluvních nebo smluvních závazků, resp. na základě legitimního zájmu společnosti, nakolik tento zájem nezasahuje zájmy nebo základní práva a svobody Klienta.

8: Aplikovatelná legislativa a příslušný soud

8.1. Pro veškeré těmito Všeobecnými obchodními podmínkami neupravené záležitosti, jsou aplikovatelná ustanovení platné legislativy Bulharské republiky.

8.2. Spory mezi stranami budou řešeny v duchu porozumění a dobré vůle. V případě nedosažení souhlasu, budou veškeré nevyřešené spory, vzniklé na základě vztahů mezi stranami, řešeny soudní cestou, příslušným soudem v Sofii.

8.3. V případě nesouladu mezi textací v různých jazycích, bude mít přednost verze bulharská.

Datum Všeobecné obchodní podmínky: 01. srpen 2018.