ОБЩИ УСЛОВИЯ

за пътуващите с въздушен транспорт и взаимоотношенията с тях

Настоящите Общи условия представляват споразумение между Вас /като потребител/ Клиент/ и „КЛЕЙМХЕЛП“ ЕООД /наричано по-долу ClaimHelp или Компанията/.

1: Определения:

1.1. „Регламент (ЕО) 261/2004“: Регламент (ЕО) 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети.

1.2. „Авиокомпания“: Превозвачът, извършващ въздушния превоз на пътници.

1.3. „ClaimHelp“: „КЛЕЙМХЕЛП“ ЕООД, ЕИК 204545459, е регистрирано в България дружество, с адрес.: гр.София, ул.“Майски ден“ 26, вх. В.

1.4. „Споразумение“: Постигнато споразумение между ClaimHelp и Клиента, въз основа на неговото съгласие, относно  настоящите Общи условия.

1.5. „Претенция“: Това е всеки предявен иск срещу авиокомпанията – превозвач, за получаване на парично обезщетение от пътник, въз основа на Регламент (ЕО) 261/2004.

1.6. „Клиент“: Всяко физическо и/или юридическо лице, негов/неин представител/и/ и/или наследник/ци/, предявяващи претенцията и дали съгласието си чрез упълномощаване и след приемане на настоящите Общи условия, да бъдат представлявани от ClaimHelp пред съответната авиокомпания.

1.7. „Пълномощно“: Документ, с който Клиентът се съгласява и предоставя представителна власт на ClaimHelp за извършване на необходимите действия от негово име, относно претенцията/те му.

1.8. „Съдебно действия“: Съвкупност от предоставените от Клиента информация и документи, необходими на ClaimHelp за депозиране на иск в съда от негово име, чрез адвокат или адвокатско дружество, упълномощени да извършват правна дейност в дадена страна.

2: Общи условия:

2.1. Тези Общи условия се прилагат към и са неразделна част от всяко споразумение между ClaimHelp и Клиента.

2.2. ClaimHelp запазва правото си да прави промени по настоящите Общи условия.

2.3. При условие, че при изпълнението на споразумението ClaimHelp използва адвокат / адвокатско дружество и/или трета/и/ страна/и/, настоящите Общи условия се прилагат и за тези страни.

3: Споразумениe и процедура:

3.1. Доколкото страните изрично не са договорили друго, всички отправени от дружеството към Клиента оферти не пораждат задължение за ClaimHelp и следва да се приемат като покана за сключване на споразумение. С попълването и подаването на информацията на нашия сайт www.claimhelp.eu и съгласявайки се с настоящите Общи условия, Клиентът упълномощава дружеството да предприеме от негово име действия по искане за обезщетение, срещу определен въздушен превозвач, във връзка със закъснение, отмяна на полет или отказан достъп на борда.

3.2. Политиката за поверителност на фирмата е част от споразумението и Общите условия. Същата се намира на нашата страница www.claimhelp.eu, в раздел „Правна информация“. При сключване на Споразумението и подписване на пълномощното, Клиентът се счита уведомен за условията по нея и декларира, че е приел същата.

3.3. ClaimHelp има право да откаже да поеме даден случай, за който Клиентът е отправил предложение за сключване на споразумение чрез сайта www.claimhelp.eu

3.4. Споразумението е налице само в случай, че бъде потвърдено от ClaimHelp в писмена форма, чрез електронна поща или по какъвто и да е друг начин, или когато ClaimHelp започне да обработва Вашите документи. В случай на непреодолима сила или обстоятелство, извън контрола на ClaimHelp (форс мажор) Компанията няма да е длъжна да изпълнява което и да е от задълженията си към Клиента. За периода на непреодолима сила (форс мажор) изпълнението на задълженията на ClaimHelp се спира.

3.5. Сключвайки споразумение с ClaimHelp Клиентът декларира, че не е и/или няма да предявява претенцията си лично към съответния въздушен превозвач, нито че ще упълномощава трета страна за това, без предварително писмено съгласие от страна на ClaimHelp.

3.6. Сключвайки споразумение с ClaimHelp, Клиентът декларира и гарантира, че той/тя има право да сключи това споразумение и/или да предоставя документация, информация и данни от името на други пътници (включително на малолетни и/или непълнолетни деца), които са част от дадена резервация, за което Клиентът е получил съгласието им или това на техните родители, или че самият Клиент е родител (настойник/попечител) на детето. В случай на грешно предоставена информация или опит за измама (напр. фалшифициран подпис, банкови детайли и/или друга информация) ClaimHelp запазва правото да изиска допълнителни документи или да прекрати Споразумението без предизвестие. Ако същото е приключено в съответствие с този параграф, Клиентът няма право да изисква от ClaimHelp предоставяне на услуги или обезщетение.

3.7. Споразумението и представените документи се съхраняват в електронен вид от ClaimHelp от момента на приемане на претенцията. Само ClaimHelp има достъп до документите, освен ако в настоящите Общи условия не е посочено друго.

3.8. След получаване на всички данни и документи, ClaimHelp преценява валидността на съответната претенция и уведомява Клиента по електронна поща за резултата, последващите действия и референтния номер на неговата претенция.

3.9. След приемане на претенцията, ClaimHelp подава писмена жалба до съответната авиокомпания и осъществява по-нататъшната комуникация с въздушния превозвач. С предоставянето на подписано пълномощно, Клиентът дава изричното си съгласие той да бъде представляван от ClaimHelp и гарантира, че няма да се опитва по какъвто и да било начин да се свързва с авиокомпанията, във връзка с проблемния му полет.

3.10. Ако авиокомпанията отказва да изплати обезщетение и ClaimHelp е на мнение, че Клиентът има основание да получи такова, ще подготви и стартира процедура за предявяване на съдебен иск, с цел удовлетворяване претенцията на Клиента. Той ще бъде уведомен предварително по електронна поща за намеренията на ClaimHelp и може да бъде необходимо да бъде подписано отделно пълномощно от Клиента за стартиране на съдебни действия. Ако той откаже да бъдат предприети такива действия, споразумението се прекратява, считано от момента на подадения писмен отказ.

3.11. По упълномощаване от Клиента, ClaimHelp може да възлага от името на Клиента правни действия на адвокат или адвокатско дружество. При започване на съдебна процедура, по която страна е Клиентът, чрез правен партньор на ClaimHelp, възникналите разходи в хода на процеса се покриват от Клиента или от негово име и за негова сметка от ClaimHelp. Тези разходи се възстановяват на ClaimHelp след уважаване на съдебната претенция на Клиента, чрез приспадането им от извършеното плащане от страна на въздушния превозвач – длъжник.

4: Комисион и плащане:

4.1. ClaimHelp получава комисиона само в случай на успешно приключване на претенцията, а именно – след получаване на дължимото се обезщетение от авиокомпанията.

4.2. ClaimHelp не изисква заплащането на никакви такси или комисиони, ако Клиентът не е получил никакво обезщетение, във връзка със заведената от него/нея претенция срещу авиокомпанията.

4.3. Комисионът към ClaimHelp е в размер на 25 % (с включен ДДС) (без включени банковите такси за преводите, за превалутиране) върху пълното обезщетение което се дължи на всеки пътник, по отношение на всяка една претенция, за която претендира обезщетение, отнасяща се до закъснял или отменен полет, както и при отказан достъп до борда на самолета.  По искане от страна на Клиента, ClaimHelp може да предоставя информация за размерите на съответните такси за банковите услуги. В случай, че Клиентът е бил насочен от туристическа агенция или друг партньор или претенцията му се обработва чрез такъв партньор на ClaimHelp, се удържа допълнителна административна такса в размер на 25 евро.

4.4. Клиентът безусловно се съгласява ClaimHelp да приспадне дължимата се комисиона на дружеството, от всички изплатени от въздушния превозвач обезщетения по неговата претенция/и.

4.5. В случай, че след съгласие на Клиента спорът с въздушния превозвач за изплащане на обезщетение бъде отнесен за решаване по съдебен ред, ClaimHelp предприема действия за осигуряване на съответната документация и процесуален представител (адвокат / адвокатско дружество) на Клиента, като в този случай комисионaта по т.4.3. се увеличава и възлиза в общ размер на 35 % (с включен ДДС). Ако съгласно постановения и влязъл в сила съдебен акт на Клиента е присъдено само част от претендираното обезщетение, ClaimHelp удържа комисиона само от присъдената от съда сума.

4.6. Според пълномощното, което Клиентът издава на ClaimHelp и декларирайки, че приема настоящите Общи условия, Компанията има право да приспадне уговорения комисион и други заплатени разходи от ClaimHelp от името на Клиента от сумата на обезщетението, преди да преведе останалата част по сметката на Клиента.

4.7. В най-кратки срокове след получаване на обезщетението и след приспадане на комисиона и други заплатени разходи от ClaimHelp от името на Клиента, ClaimHelp се задължава да преведе останалата част от сумата на обезщетението. Всякакви банкови и други такси по превода се поемат от Клиента.

4.8. Когато ClaimHelp е изплатила дължимото се обезщетение на Клиента за конкретния полет, съгласно предоставената от него информация, ClaimHelp не носи отговорност за извършените от Клиента действия, като например: даване на грешна информация за банкова сметка, грешен адрес и др., които са довели до изплащане на дължимото се обезщетение на грешен получател. Ако по вина на Клиента дължимото се обезщетение бъде изплатено на погрешен получател, ClaimHelp няма задължение за повторно изплащане на сумата.

4.9  В случай, че поради непредпазливост или по друга причина, Клиентът предоставя грешна или непълна информация, която затруднява извършването на електронния банков превод, в резултат от което се налага ClaimHelp повторно да изпрати договорената част на обезщетението, Клиентът ще дължи на ClaimHelp допълнително възнаграждение за повторно изпращане в размер на 50 евро. По желание на Клиента, ClaimHelp може да изпрати електронна фактура по имейл.

5: Права и задължения на Клиента:

5.1. Клиентът има свободен достъп до сайта на Компанията www.claimhelp.eu и има възможност по всяко време да отправя предложение за сключване на споразумение и съдействие от страна на ClaimHelp.

5.2. Клиентът има право да изисква и получава информация от ClaimHelp за състоянието на своята претенция, нейното движение или да получава копия на предоставените от него документи, във връзка със заведената претенция за изплащане на обезщетение.

5.3. Клиентът се задължава да съдейства за успешното реализиране на претенцията, като предоставя достоверни данни, информация и документи. В случай, че длъжникът плати финансова компенсация директно на Клиента или демонстрира, че има намерение да направи това, Клиентът е длъжен да информира ClaimHelp възможно най-скоро,като при получаване на компенсация от авиокомпанията той се задължава да изплати на ClaimHelp, в срок от пет дни от получаването й, дължимата комисиона съгласно настоящите Общи условия. Във всеки един случай Клиентът трябва да сътрудничи напълно с цел да се осигури успешното уреждане на претенцията

5.4. Клиентът няма право да възлага на трети лица или сам да предприема процедура по възстановяване на дължимото му се обезщетение, относно претенция/и, за която/които е предоставил представителна власт на ClaimHelp. Ако Клиентът има желание да предприеме такава процедура срещу въздушния превозвач, той/тя е длъжен да уведоми за това ClaimHelp и да извърши тези действия след изричното съгласие на Компанията.

5.5. Клиентът е длъжен да предостави коректен номер на банкова сметка, по която да бъде преведена дължимата му се сума от обезщетението, след приспадане на комисиона за ClaimHelp. Той трябва да направи това в рамките на пет работни дни, след получаване на известие по електронната си поща.

5.6. Клиентът има право да се откаже от услугите на ClaimHelp. Условията за отказ са описани в точка 5.8. от настоящите Общи условия.

5.7. Чрез отбелязване в полето „Давам съгласието си ClaimHelp да обработи претенцията от мое име“ към момента на подаване на искането си чрез сайта www.claimhelp.eu, Клиентът приема и се съгласява с настоящите общи условия. Той/ тя е обвързан/а от същите и е длъжен/на да ги спазва.

5.8. Всеки Клиент, сключил споразумение с ClaimHelp, има право да се откаже от него в рамките на 14 дни след сключването му. Прекратяването му следва да бъде извършено в писмена форма до ClaimHelp, чрез e-mail или писмо в свободен текст.

5.9. Клиентът не може да се откаже от сключеното споразумение, ако претенцията е била уважена от авиокомпанията-длъжник, т.е. ClaimHelp е довела процедурата до успешен край, преди датата на искането за прекратяване от страна на Клиента.

6: Неустойки:

6.1. В случай, че Клиентът не изпълни задължението си по т.5.3. от настоящите Общи условия и след изтичане на посочения в тази точка срок, той дължи на ClaimHelp комисионна, определена в т.4.3. и т.4.5. ведно с 5% от размера на компенсацията.

7: Защита на личните данни:

7.1. ClaimHelp ще използва предоставените от Клиента лични данни за целите, сроковете и на основанията, детайлно разписани в „Политиката за поверителност на личните данни“ на дружеството. ClaimHelp съобразява обработването на лични данни със съответното законодателство за защита на личните данни.

7.2. ClaimHelp има право да разкрие личните данни на Клиент на трети страни, доколкото има съгласието на Клиента за това или доколкото това е необходимо за възложено от Клиента предявяване на претенция.

7.3. Доколкото Клиентът не е дал изричното си съгласие ClaimHelp да обработва предоставените от него/нея лични данни (т.е. име, ЕГН, дата на раждане, националност, пол, адрес, място и държава на пребиваване, данни по паспорт, данни за полета, банкови детайли и имейл), ClaimHelp извършва това на основание изпълнение на преддоговорни или договорни задължения, съответно на основание легитимен интерес на дружеството, доколкото същият не засяга интересите или основните права и свободи на Клиента.

8: Приложимо законодателство и подсъдност:

8.1. За всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8.2. Споровете между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от отношенията между страните, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

8.3. В случай на несъответствие в текстовете на различните езици, предимство ще има версията на български език.

Настоящите Общи условия са приети на 29.12.2021г. и влизат в сила от 04.01.2022г.