Politika e mbajtjes së sekretit për të dhënat personale
Mbrojtja e të dhënave personale dhe mbrojtja e informacionit personal dhe financiar të klientëve tanë është veçanërisht e rëndësishme për ne. Prandaj, ne përpunojmë informacionin tuaj ekskluzivisht në bazë të legjislacionit në fuqi, veçanërisht Rregullores së Përgjithshme 2016/670 (e njohur më mirë si GDPR), Ligji të Mbrojtjes së të Dhënave Personale (LPDHP) dhe Ligji të Tregtisë Elektronike (LTE.

Ju lutemi shikoni me kujdes këtë politikë të ruajtjes së sekretit për të dhënat tuaja personale, me të cilat ju informojmë se si CLAIMHELP EOOD (në tekstin e mëtejmë “Ne” ose “Kompania”) përpunon të dhënat tuaja, veçanërisht në lidhje me bazat ligjore për mbledhjen, ruajtjen, përdorimin dhe asgjësimin e tyre.
Çfarë ndodh me të dhënat tuaja pasi u kontaktuat me ne?

Kur na shkruani nëpërmjet formularit në faqen tonë të internetit ose na dërgoni një email, ne i ruajmë të dhënat tuaja për periudhën e nevojshme për të përpunuar kërkesën tuaj dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja që mund të vijojnë. Ne nuk do ta ndajmë këtë informacion me palët e treta pa pëlqimin tuaj të shprehur!

Ruajtja e të dhënave tuaja

Ju lutemi vini re se për të lehtësuar procesin e regjistrimit të kërkesës suaj, si dhe përmbushjen e mëvonshme të kontratës me ju, ne ruajmë adresën tuaj IP, si dhe numrin tuaj të fluturimit, emrat tuaja, numrin personal (EGN), adresën, adresën e emailit dhe numrin e telefonit.

Ne kemi nevojë për të dhënat që ju jepni për të përmbushur detyrimet tona të rikontraktuara ose të kontraktuara ndaj jush. Ne nuk ua japim këto të dhëna palëve të treta, përveç

– kompanisë ajrore para së cilës ne paraqesim pretendimet tuaja;

– ofruesi i shërbimit të pagesave që përpunon pagesën (banka, PayPal, ePay) kur ne ju transferojmë dëmshpërblimin e marrë më parë dhe

– llogaritarit ynë.

Nëse Ju bëni një regjistrim i pretendimit në të cilin, megjithatë, nuk përmbhen të gjitha të dhënat e nevojshme për të paraqitur kërkesën, ne rezervojmë të drejtën t’ju kërkojmë në mënyrë të përsëritur të jepni kto të dhëna. Me regjistrimin e një pretendimit dhe një kontrate të ekzekutuar nga ne në bazë të nenit 6, par. 1, shkronja (b) e LMDHP, ne ruajmë të gjitha të dhënat për marrëdhëniet juridike të paktën deri në skadimin e periudhës së parashikuar në nenit 12 i Ligjit të Kontabilitetit (LK) për një afat 10-vjeçar.

Biskotat

Faqja jonë e internetit përdor të ashtuquajturat “cookies”. Këto janë skedarë të vegjël teksti që ngarkohen në brauzerin dhe ruhen në pajisjen tuaj fundore. Ata janë të padëmshme.

Ne i përdorim ato për ta mbajtur faqen tonë të lehtë për t’u përdorur. Disa cookie mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj derisa t’i fshini ato. Ato na lejojnë të njohim brauzerin tuaj herën tjetër që të vizitoni faqen tonë.

Konkretisht, cookies të përdorura në faqen tonë janë

а) _gat , _ga и _gid – këto janë “cookie për efektivitet” (cookie të performancës) të lidhura me GoogleAnalytics (shihni më poshtë në pikën “Analiza e trafikut të internetit”);

b) _unam – ky është një “cookie i funksionalitetit” (functionality cookie), që na tregon se çfarë përmbajtje nga faqja jonë shpërndani në rrjetet sociale që përdorni;

c) _lc_sso – ky është një “cookie për sesionin” (session cookie), që ju ndihmon kur përdorni funksionin e komunikimit duke shkruar faqes sonë.

Ne duam që ju të dini se ne përdorim cookie bazuar në nenin 4a të Ligjit për Tregti Elektronike (LTE) dhe nenit 6, par. 1 shkronja (e) e GDPR.
Analiza e trafikut të internetit

Faqja jonë analizon trafikun e internetit të përdoruesve përmes zgjidhjes teknike GoogleAnalytics të ofruar nga GoogleInc, 1600 AmphitheaterParkway, MountainView, CA 94043, USA. Për këtë qëllim, ne përdorim cookier që na lejojnë të analizojmë se si përdoruesit përdorin faqen tonë. Informacioni i marrë në këtë mënyrë transmetohet në Google dhe ruhet atje. Është e mundur që informacioni të përpunohet në SHBA dhe ju informojmë se kjo ndodh në kuadër të marrëveshjes “PrivacyShield” të lidhur ndërmjet Bashkimit Evropian dhe SHBA-së.

Ju mund ta parandaloni këtë duke e vendosur brauzerin tuaj në mënyrë që të mos lejojë ruajtjen e “biskotave”.

Përpunimi i të dhënave për analizën e trafikut të internetit kryhet në bazë të nenit 6, par. 1 shkronja (e) të GDPR. Interesi ynë legjitim në kuptimin e GDPR konsiston në përmirësimin e funksionalitetit të faqes sonë. Ne e vlerësojmë sigurisë personale e përdoruesve tanë, prandaj të dhënat që përdorim për të analizuar trafikun në ueb janë anonimizuar nga GoogleInc. Ne kemi një kontratë me këtë të fundit për përpunimin e të dhënave personale.

Duke përdorur opsionin e refuzimit („Opt-out“)

Nëse nuk jeni dakord me përdorimin tonë të “biskotave”, ju mund të refuzoni ruajtjen e tyre duke e vendosur brauzerin tuaj në mënyrë që t’ju informojë kur një sitë dëshiron të ruajë “biskotat” në pajisjen tuaj dhe ju mund t’i pranoni ato në përputhje me rrethanat ose jo. Vini re se çaktivizimi i “biskotave” në brauzerin tuaj mund të kufizojë funksionalitetin e faqes sonë për ju.

Të drejtat tuaja

Ju keni të drejtën e aksesit në të dhënat tuaja që ne përpunojmë, si dhe të drejtën e korrigjimit, fshirjes (të drejtën “për t’u harruar”), kufizimin e përpunimit, transferimin e të dhënave, tërheqjen e pëlqimit dhe kundërshtimin.

Nëse mendoni se përpunimi ynë i të dhënave tuaja shkel dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale, ose nëse mendoni se të drejtat tuaja sipas këtyre dispozitave janë shkelur në çfarëdo mënyre, mund të kontaktoni autoritetin administrativ kompetent. Në Bullgari ky është Komisioni për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Na kontaktoni në një nga mënyrat e mëposhtme:

“CLEIMHELP” EOOD, me seli dhe adresë menaxhimit në qytetin e Sofjes, rruga “Maiski den” 26, ap. 50.

Telefoni: 0898/70-96-75

Emaili: info@claimhelp.eu

Në secilin prej rasteve, kërkoni dhe kontaktoni me znj. Elena Vladimirova.